Όροι Κράτησης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΑΣ.

Ενόψει της λήψης της πλήρους τιμής της σύμβασης, η Εταιρεία CELESTYAL CRUISES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (CELESTYAL CRUISES ΕΠΕ), Ελληνική Δημοκρατία (με καταχωρισμένη διεύθυνση Αντ. Αμπατιέλου 8, Πειραιάς) συμφωνεί να παρέχει ταξιδιωτικές υπηρεσίες, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις («Όροι»), που αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι της σύμβασης του Πελάτη με την Εταιρεία, αναφορικά με τις παρεχόμενες ταξιδιωτικές υπηρεσίες που πουλά η Εταιρεία.

Με την κράτηση, ο Πελάτης συμφωνεί εκ μέρους του ίδιου και κάθε τρίτου ενηλίκου ή/και ανηλίκου (κάτω των 18 ετών), που αναφέρεται στην κράτηση και αποτελεί μέρος της κράτησης του Πελάτη, να δεσμεύεται νομικά από αυτούς τους Όρους και κάθε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις οποιουδήποτε ανεξάρτητου προμηθευτή/παρόχου, που ισχύουν για την κράτηση του Πελάτη και προδήλως ενσωματώνονται στη σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας.

Όπου ο συνδυασμός των προσφερόμενων σε εσάς ταξιδιωτικών υπηρεσιών αποτελεί πακέτο, όπως εννοείται στην Οδηγία 2015/2302 (ΕΕ), θα επωφελείστε από όλα τα ευρωπαϊκά δικαιώματα που ισχύουν για τα πακέτα. Η Εταιρεία έχει πλήρη ευθύνη για την κατάλληλη παροχή του πακέτου εν συνόλω. Επιπλέον, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία, η Εταιρεία έχει λάβει προστατευτικά μέτρα για την αποζημίωση των πληρωμών σας και, όπου συμπεριλαμβάνεται αερομεταφορά στο πακέτο, για τη διασφάλιση του επαναπατρισμού, σε περίπτωση χρεωκοπίας.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

1.1 Ως «Μεταφορέας» νοείται η Celestyal Cruises ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (CELESTYAL CRUISES ΕΠΕ) και το ίδιο το Πλοίο (ή πλοίο αντικατάστασης), και περιλαμβάνει τον καταχωρισμένο δικαιούχο ιδιοκτήτη ή/και τον ναυλωτή, είτε πρόκειται για ναύλωση κενού πλοίου, χρονοναύλωση ή υποναύλωση, τον υπεύθυνο ή τον διαχειριστή του Πλοίου και όλων των Μεταφορέων, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 392/2009 και τη Σύμβαση των Αθηνών.

1.2 Ως «Όροι Μεταφοράς του Μεταφορέα» νοούνται οι τυπικοί όροι μεταφοράς του Μεταφορέα, που διέπουν τη μεταφορά των Πελατών και των αποσκευών τους στη θάλασσα, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο www.celestyal.com , καθώς αυτοί ενδέχεται να διορθωθούν, να διαφέρουν ή να αντικατασταθούν από καιρό σε καιρό. Τροποποιήσεις κάθε είδους θα ισχύουν, αφού δημοσιευτούν στον Ιστότοπο.

1.3 Ως «Εταιρεία» νοείται η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (CELESTYAL CRUISES ΕΠΕ), Ελληνική Δημοκρατία (με καταχωρισμένη διεύθυνση Αντ. Αμπατιέλου 8, Πειραιάς) και περιλαμβάνει κάθε υφιστάμενη και πρώην μητρική, θυγατρική, συνεργαζόμενη ή/και διασυνδεδεμένη εταιρεία, ασφαλιστές, πράκτορες, εργαζομένους, αξιωματικούς, διευθυντές, διαδόχους, εντολοδόχους και το πλοίο.

1.4 Ως «Πελάτης(ες)» νοείται το πρόσωπο ή/και η οντότητα που προβαίνει σε κράτηση ή αγοράζει απευθείας από την Εταιρεία μια κρουαζιέρα ή/και υπηρεσίες ή/και προϊόν υπό αυτήν τη σύμβαση και περιλαμβάνει τρίτους ενήλικες ή/και ανηλίκους (κάτω των 18 ετών) που αποτελούν μέρος της κράτησης του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων και των εκπροσώπων όλων των αναφερόμενων προσώπων. Κάθε αναφορά στους επιβάτες σε αυτούς τους Όρους αποτελεί αναφορά στους Πελάτες, από τη στιγμή της επιβίβασης στο πλοίο.

1.5 Ως «Οδηγία 2015/2302 (ΕΕ)» νοείται η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ταξιδιωτικά πακέτα και τις σχετικές ταξιδιωτικές ρυθμίσεις.

1.6 Ως «Άτομο με ειδικές ανάγκες» ή «Άτομο μειωμένης κινητικότητας» νοείται κάθε πρόσωπο του οποίου η κινητικότητα είναι μειωμένη κατά τη μεταφορά, ως αποτέλεσμα σωματικής αναπηρίας (αισθητηριακή ή κινητική, μόνιμη ή προσωρινή), πνευματικής ή ψυχοκοινωνικής αναπηρίας ή δυσλειτουργίας ή κάθε άλλης αιτίας αναπηρίας ή δυσλειτουργίας, ή ως αποτέλεσμα ηλικίας, και του οποίου η κατάσταση χρήζει κατάλληλης προσοχής και προσαρμογής στις ειδικές ανάγκες του/της, σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες προς όλους τους Πελάτες.

1.7 Ως «Ναύλος» νοείται το πληρωτέο ποσό για την κρουαζιέρα ή/και το πακέτο ή/και τις Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες, και δεν περιλαμβάνει χρεώσεις τελών καυσίμων, ασφαλιστικές χρεώσεις ή παρόμοιες τυχαίες προσαυξήσεις.

1.8 Ως «Διοργανωτής» νοείται το μέρος με το οποίο ο Πελάτης προσχωρεί σε Σύμβαση για την κρουαζιέρα ή/και το πακέτο, όπως ορίζεται στην Οδηγία 2015/2302 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τα ταξιδιωτικά πακέτα και τις σχετικές ταξιδιωτικές ρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα με το πλοίο ή άλλο αντίστοιχο.

1.9 Ως «Πακέτο» νοείται η σύμβαση που συνδυάζει τουλάχιστον δυο διαφορετικά είδη ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αγοράστηκαν από ένα σημείο πώλησης και προσφέρθηκαν, αγοράστηκαν ή χρεώθηκαν με inclusive ή συνολική τιμή. Η αγορά μιας κρουαζιέρας αναψυχής θεωρείται πακέτο, εφόσον συνδυάζει μεταφορά και διαμονή.

1.10 Ως «Ταξιδιωτικές υπηρεσίες» νοούνται το μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά των Επιβατών, η διαμονή, η ενοικίαση οχημάτων ή μοτοσικλετών.

1.11 Ως «Ιστότοπος»νοείται ο ιστότοπος της Εταιρείας στη διεύθυνση www.celestyal.com

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την αγορά προσφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών από την Εταιρεία μέσω του διαδικτυακού της Ιστοτόπου. Εξυπακούεται, αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι η πώληση λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα και ως εκ τούτου, η σύμβαση που προκύπτει από την ηλεκτρονική κράτηση του Πελάτη συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας και υπόκειται στη νομοθεσία της Ελλάδας, ανεξαρτήτως του νομίσματος στο οποίο πλήρωσε ο Πελάτης την κράτηση για το πακέτο διακοπών. Με την πρόσβαση και την κράτηση στον Ιστότοπο, ο Πελάτης συναινεί και συμφωνεί ότι τα δικαστήρια του Πειραιά στην Ελλάδα, που θα χειριστούν κάθε διαφορά που προκύπτει μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, και η νομοθεσία της Ελλάδας θα αποτελούν το εφαρμοστέο δίκαιο.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ

3.1 Οι Όροι Μεταφοράς του Μεταφορέα ενσωματώνονται ρητά στην παρούσα σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας. Ο Πελάτης συστήνεται να τους διαβάζει προσεκτικά. Οι Όροι Μεταφοράς του Μεταφορέα είναι διαθέσιμοι μετά από αίτημα ή μπορούν να ληφθούν από τη διεύθυνση https://celestyal.com/conditions-of-carriage/. Οι Όροι Μεταφοράς του Μεταφορέα εκτυπώνονται, επίσης, στο Εισιτήριο του Πελάτη.

3.2 Η ευθύνη του Μεταφορέα για περιπτώσεις θανάτου ή/και προσωπικού ατυχήματος και ζημίας/απώλειας αποσκευών Πελάτη κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας θα διέπεται από τη Σύμβαση αναφορικά με τη Μεταφορά των Επιβατών και των Αποσκευών τους μέσω Θαλάσσης, που υιοθετήθηκε στην Αθήνα στις 13 Δεκεμβρίου 1974 και του σχετικού Πρωτοκόλλου που υιοθετήθηκε τον Νοέμβριο του 1976 (εφεξής «Σύμβαση των Αθηνών») ή όπου ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013, Κανονισμός 392/2009 (ΕΕ). Περιορισμένη ευθύνη για απώλεια ή ζημία περιουσίας, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών και τον Κανονισμό 392/2009 (ΕΕ).

3.3 Η αποδοχή των κρατήσεων θα εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των θέσεων και θα ολοκληρώνεται με την επακόλουθη ολοκλήρωση της σύμβασης μόνο όταν η επιβεβαίωση αποστέλλεται από την Εταιρεία, μετά τη λήψη της πληρωμής της τιμής αγοράς από τον Πελάτη.

3.4 Οι προωθητικές προσφορές ή αυτές που παρέχουν με άλλο τρόπο ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο υπόκεινται σε περιορισμούς χρόνου και διαθεσιμότητας, σύμφωνα με κριτήρια που θέτει η Εταιρεία ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ενδέχεται επίσης να υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλείστε να τους διαβάσετε κατά τη στιγμή της κράτησης.

3.5 Σε περίπτωση μεμονωμένης κράτησης για πολλά άτομα τα οποία αναφέρονται στην κράτηση, το πρόσωπο που προβαίνει στην κράτηση εγγυάται ότι έχει τη σχετική εξουσιοδότηση και συγκατάθεση εκ μέρους των άλλων ατόμων της κράτησης, και επίσης εγγυάται την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων από όλα τα άτομα στην κράτηση.

3.6 Η Εταιρεία δεν αποδέχεται κρατήσεις από ανηλίκους (κάτω των 18 ετών). Οι κρατήσεις για ανήλικους πρέπει να γίνονται από τους νόμιμους κηδεμόνες ή/και γονείς τους και θα γίνονται αποδεκτές, μόνο αν ο ανήλικος ταξιδεύει με τουλάχιστον έναν από τους γονείς του/της ή τον νόμιμο κηδεμόνα, ή άλλο ενήλικο πρόσωπο που αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη του ανηλίκου. Όταν μια κράτηση περιλαμβάνει ανηλίκους ή άτομα με αναπηρία που δεν ταξιδεύουν με τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους, τότε η μεταφορά υπόκειται στο Έντυπο Συγκατάθεσης και Αποδέσμευσης και στο Έντυπο Δήλωσης Συνοδών, του οποίου η λήψη μπορεί να γίνει στη διεύθυνση www.celestyal.com και τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν κατά τη στιγμή της κράτησης και πριν από την επιβίβαση στο πλοίο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη του ανηλίκου(ων). Αν η κράτηση του Πελάτη περιλαμβάνει ανήλικους ή άτομα με αναπηρία, που δεν ταξιδεύουν με τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους, τότε ο Πελάτης πρέπει να κάνει λήψη και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα, και να τα αποστείλει μέσω email στη διεύθυνση [email protected].

3.7 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει εναλλακτικούς ή συμπληρωματικούς όρους στους παρόντες Όρους για ειδικές κατηγορίες συμβάσεων (όπως ομαδικά ταξίδια ή ταξίδια παρακίνησης και ανταμοιβής). Οι ειδικοί όροι που συμφωνούνται για κάθε ξεχωριστή περίπτωση («Επιπρόσθετοι Όροι») θα διέπουν τη σύμβαση που συνομολογήθηκε, επιπλέον των παρόντων Όρων. Στην περίπτωση αντίφασης ή ασάφειας μεταξύ των Επιπρόσθετων Όρων και των παρόντων Όρων, θα ισχύουν οι διατάξεις των Επιπρόσθετων Όρων (όπου ισχύουν).

4. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

4.1 Οι τιμές είναι σε βάση all-inclusive και χρεώνονται ανά άτομο και περιλαμβάνουν τις χρεώσεις που αναφέρονται ρητώς στον Ιστότοπο και στη φόρμα κράτησης (διαδικτυακά ή με άλλον τρόπο) την οποία υπογράφει ο Πελάτης. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές, ελέγχετε τις πιο επικαιροποιημένες τιμές για τις διακοπές ή το ταξίδι σας, τη στιγμή της κράτησης.

4.2 Ως τιμή κρουαζιέρας νοείται το πληρωτέο ποσό για την κρουαζιέρα, που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις, όπως καθορίζονται στον Ιστότοπο/ ή σας παρέχονται γραπτώς και οποιοδήποτε άλλο ζήτημα συμφωνείται ειδικώς τη στιγμή της κράτησης (συμπεριλαμβάνονται η διαμονή, τα γεύματα, τα ποτά, η ψυχαγωγία (όλα προσφέρονται στο πλοίο που εκτελεί την κρουαζιέρα), οι εκδρομές, τα λιμενικά τέλη και οι χρεώσεις υπηρεσιών). Η Τιμή Κρουαζιέρας δεν περιλαμβάνει παρεπόμενες προσαυξήσεις, όπως αύξηση των τιμών, λόγω του κόστους καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, διακυμάνσεις στην τιμή συναλλάγματος, επιπρόσθετα λιμενικά τέλη και υπηρεσίες, κυβερνητικούς φόρους, ΦΠΑ («Προσαυξήσεις»). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει αυτές τις προσαυξήσεις και δεν υπονοείται κανένα δικαίωμα ακύρωσης, εφόσον η Εταιρεία έχει ενημερώσει τον Πελάτη τουλάχιστον 20 μέρες, πριν από την έναρξη του πακέτου. Αν η Προσαύξηση είναι υψηλότερη από 8% του τελικού ποσού του τιμολογίου, ο Πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την κρουαζιέρα με πλήρη επιστροφή των χρημάτων για την κρουαζιέρα ή μεταφορά της κρουαζιέρας σε άλλη ημερομηνία εντός 12 μηνών χωρίς χρέωση για την αλλαγή. Ο Πελάτης μπορεί να ασκεί αυτήν την επιλογή γραπτώς 14 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της επιβολής της Προσαύξησης στον Πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι ο Πελάτης αποδέχεται την αλλαγή στην τιμή. Η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον Πελάτη εντός 14 ημερών από το χρονικό σημείο λήξης της σύμβασης. Αν ο Πελάτης δεν επιθυμεί την ακύρωση της κράτησης, μπορεί να αποδεχτεί την προτεινόμενη αλλαγή στην τιμή.

4.3 Κάθε υπηρεσία και εγκατάσταση αναφορικά με τη διαμονή σε ξενοδοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια και την επίγεια μεταφορά είναι προαιρετική και μπορεί να αγοραστεί είτε ως μέρος του πακέτου κρουαζιέρας all-inclusive ή ξεχωριστά, και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας σύμβασης, αν αγοράζεται για διαφορετικό ταξίδι. Αν αγοράζονται ξεχωριστά και δεν αποτελούν μέρος του ταξιδιωτικού πακέτου του Πελάτη, τότε η κράτηση του Πελάτη, σχετικά με αυτές τις ξεχωριστές ταξιδιωτικές υπηρεσίες, θα υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις των μεμονωμένων παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

4.4 Θα καταβάλλεται επιβάρυνση μεμονωμένου ατόμου, αν μετά την απόσυρση ή την ακύρωση των άλλων προσώπων στην κράτηση, ο Πελάτης παραμένει μοναδικός επιβάτης στην καμπίνα, εκτός αν ο Πελάτης(ες) που παραμένει στην κράτηση έχει χρεωθεί πλήρες τέλος ακύρωσης.

4.5 Ο Πελάτης ζητά μια κράτηση όταν ο Πελάτης πραγματοποιεί μια κράτηση στον Ιστότοπο, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα κράτησης και πληρώνει την προκαταβολή του €250 επί του συνολικού ποσού του ναύλου (η «Προκαταβολή»), υποβάλλοντας τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη και εγκρίνοντας την πληρωμή από την πιστωτική κάρτα του Πελάτη, και επιλέγοντας το πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΗ». Κατόπιν τούτου, ο Πελάτης εγγυάται ότι διάβασε και κατανόησε τις πληροφορίες και τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Ιστότοπο, και αποδέχεται ότι η σύμβαση του Πελάτη (συμπεριλαμβανομένου κάθε προσώπου που εμφανίζεται στην κράτηση) διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις της κράτησης και τους Όρους Μεταφοράς του Μεταφορέα. Ο Πελάτης θωρείται ότι αποδέχεται την κράτηση για λογαριασμό του/της και για λογαριασμό των προσώπων, τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στην ηλεκτρονική φόρμα κράτησης. Η Σύμβαση ολοκληρώνεται με τη λήψη και αποδοχή της Προκαταβολής από την Εταιρεία. Η Σύμβαση αποδεικνύεται με το τιμολόγιο που επιβεβαιώνει την κράτηση της κρουαζιέρας. Κατόπιν, η Εταιρεία θα παρέχει στον Πελάτη έναν αναγνωριστικό αριθμό της κράτησης. Το υπόλοιπο της πλήρους τιμής των διακοπών θα καταβάλλεται στην Εταιρεία τουλάχιστον 30 ημέρες, πριν τον απόπλου ή αν πρόκειται για καθυστερημένη κράτηση, η πλήρης αποπληρωμή πρέπει να γίνεται άμεσα, μετά την επιβεβαίωση της κράτησης. Η πληρωμή μπορεί να λαμβάνει χώρα μέσω του Ιστοτόπου, χρησιμοποιώντας τον αναγνωριστικό αριθμό της κράτησης, που παρέχεται στον Πελάτη, για την πρόσβαση στην κράτηση και την αποτελεσματική πληρωμή με τον ίδιο τρόπο που έγινε η Προκαταβολή ή στέλνοντας τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας του Πελάτη και εξουσιοδοτώντας την πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού από την πιστωτική κάρτα του Πελάτη μέσω email στη διεύθυνση [email protected] (αναφέροντας πάντα τον αναγνωριστικό αριθμό της κράτησης του Πελάτη). Κανείς Πελάτης δεν επιτρέπεται να επιβιβαστεί στο πλοίο, εκτός αν ο ναύλος της κρουαζιέρας και κάθε άλλη υπηρεσία/προϊόν που συμπεριλαμβάνεται στην κράτηση έχει αποπληρωθεί πλήρως, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

4.6 Σε περίπτωση που γίνεται κράτηση για έναν ναύλο κρουαζιέρας, ο οποίος παρατίθεται ή/και προσφέρεται, ή/και διαφημίζεται μέσω του Ιστοτόπου ή του εκπροσώπου πωλήσεων της Εταιρείας ή του ταξιδιωτικού πράκτορα ή άλλης πηγής, και είναι λάθος, λόγω ανθρώπινου σφάλματος, τυπογραφικού ή τεχνικού λάθους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει το λάθος και να ζητήσει από τον Πελάτη να καταβάλλει το σωστό ποσό ή να ακυρώσει την κράτηση, μετά τη γραπτή οδηγία του Πελάτη, και να προσφέρει πλήρη αποζημίωση των χρημάτων που έχει πληρώσει ήδη ο Πελάτης. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων, της τήρησης οποιασδήποτε τέτοιας κράτησης η οποία είναι απόρροια λάθους.

4.7 Η κράτηση του Πελάτη θα χρεωθεί στα ακόλουθα συναλλάγματα, σύμφωνα με τη χώρα καταγωγής του Πελάτη:

ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΣΜΑ
Κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός Η.Β.) Ευρώ (EUR / €)
Ηνωμένο Βασίλειο Βρετανική λίρα (GBP / £)
Υπόλοιπες χώρες Δολάριο ΗΠΑ (USD / $)

4.8 Ο Πελάτης ευθύνεται ανά πάσα στιγμή για κάθε πληρωτέα τιμή στην κράτηση, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της περίπτωσης στην οποία ο ταξιδιωτικός πράκτορας που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για να προβεί στην κράτηση κρουαζιέρας δεν απέδωσε στην Εταιρεία τα ποσά που πλήρωσε ο Πελάτης για την κράτηση. Επιπλέον, οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία στον πράκτορα του Πελάτη θα θεωρείται πληρωμή προς τον Πελάτη, ανεξάρτητα αν ο πράκτορας όντως παρέδωσε την αποζημίωση στον Πελάτη.

5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΔΙΑΜΟΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΕΠΙΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

5.1.1 Η διαμονή σε ξενοδοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια και οι επίγειες μεταφορές παρέχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς συνεργάτες, δηλαδή τοπικούς παρόχους που υπόκεινται στην τοπική νομοθεσία, κανόνες, κανονισμούς και πρότυπα, τα οποία αποτελούν τη βάση αξιολόγησης της επίδοσης αυτών των υπηρεσιών. Όπου τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στην κράτηση, το πακέτο θα θεωρείται ολοκληρωμένο, εφόσον συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία και κανονισμούς. Αυτοί οι ανεξάρτητοι εξωτερικοί συνεργάτες δεν λειτουργούν ποτέ ως πράκτορες ή εκπρόσωποι της Εταιρείας.

5.1.2 Η Εταιρεία δεν κατέχει και δεν ελέγχει αυτούς τους ανεξάρτητους εξωτερικούς συνεργάτες, δεν διαφημίζει την επίδοσή τους ή/και την καταλληλότητά τους, και δεν αναλαμβάνει την επίβλεψη των δραστηριοτήτων τους. Η Εταιρεία δρα ως μεσάζοντας για τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες που δεν παρέχονται απευθείας από εκείνη και δεν αποτελούν μέρος του πακέτου διακοπών του Πελάτη. Κάθε Πελάτης που αγοράζει ή χρησιμοποιεί τέτοιες υπηρεσίες ή δραστηριότητες συνάπτει απευθείας σύμβαση με τον ανεξάρτητο εξωτερικό συνεργάτη και θεωρείται ότι συμφωνεί και συγκατατίθεται στο ότι κάθε ευθύνη για θάνατο, προσωπικό ατύχημα, νόσο, συναισθηματικό άγχος, ψυχική δυσφορία ή ψυχολογικό τραύμα του πελάτη ή για απώλεια ή ζημία περιουσίας, αποτελεί ευθύνη του παρόχου αυτής της υπηρεσίας ή της δραστηριότητας. Η Εταιρεία δεν αποτελεί μέρος της συμβατικής σχέσης σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς συνεργάτες και ως εκ τούτου, δεν φέρει ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε παρόχου σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες.

5.1.3 Για όλες αυτές τις υπηρεσίες (διαμονή ξενοδοχείου, αεροπορικά εισιτήρια, επίγειες μεταφορές και εκδρομές) που κρατούνται, θα ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του ανεξάρτητου εξωτερικού συνεργάτη σχετικά με την κράτηση του Πελάτη (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των σχετικών πολιτικών ακύρωσης) επιπροσθέτως των παρόντων Όρων, και αυτοί (όπου ισχύει) ενσωματώνονται ρητώς στη σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας.
5.1.4 Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις περιγραφόμενες υπηρεσίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

5.2 ΕΚΔΡΟΜΕΣ

5.2.1 Το πακέτο κρουαζιέρας all-inclusive περιλαμβάνει προκαθορισμένες εκδρομές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής εναλλακτικών εκδρομών. Η Εταιρεία θα φροντίσει με εύλογη επιμέλεια και προσοχή να επιλέξει έναν καταξιωμένο πάροχο Εκδρομών.

5.2.2 Αναφορικά με τον ειδικό τύπο ορισμένων εκδρομών, δεν είναι όλες οι εκδρομές προσβάσιμες σε Πελάτες με ειδικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, πριν από την πραγματοποίηση κράτησης της κρουαζιέρας, η Εταιρεία συστήνει στους Πελάτες να λαμβάνουν πληροφορίες μέσω του Ιστοτόπου ή μέσω των γραφείων της, για να ενημερωθεί κατά πόσον οι εκδρομές, για τις οποίες ενδιαφέρεται, είναι προσβάσιμες σε Πελάτες με ειδικές ανάγκες. Αποτελεί ευθύνη του Πελάτη, αφού λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την Εταιρεία σχετικά με την καταλληλότητα της εκδρομής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Πελάτη, να αξιολογήσει αν οι εκδρομές που αποτελούν μέρος του πακέτου κρουαζιέρας all-inclusive είναι κατάλληλες για εκείνον/εκείνη ή για τρίτο πρόσωπο που συνταξιδεύει.

5.2.3 Λάβετε υπόψη ότι τόσο τα δρομολόγια όσο και τα χρονοδιαγράμματα των εκδρομών, που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και σε κάθε υλικό που διανέμεται από την Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων) προορίζονται ως ενδεικτικά και υπόκεινται σε αλλαγές. Τα δρομολόγια και τα χρονοδιαγράμματα των εκδρομών μπορεί να υπόκεινται και σε αλλαγές, λόγω είτε αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, πέραν του ελέγχου της Εταιρείας είτε εξωτερικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των καιρικών συνθηκών ή/και των λειτουργικών απαιτήσεων των παρόχων υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε αλλαγή ή/και ακύρωση αυτών των εκδρομών.

5.2.4 Οι Πελάτες έχουν την επιλογή να αγοράσουν πρόσθετη εκδρομή ηλεκτρονικά μέσω του Ιστοτόπου ή στο πλοίο κατά την κρουαζιέρα.

5.2.5 Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις των εκδρομών είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος ή μπορείτε να τους βρείτε στη διεύθυνση www.celestyal.com Οι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ενσωματώνονται ρητά στη σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Η τροποποίηση μιας κράτησης μετά την επιβεβαίωση, γενικά δεν επιτρέπεται, παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και υπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Τέτοιες αλλαγές πρέπει να επικοινωνούνται άμεσα και ενδέχεται να υπάρξει χρέωση τέλους διαχείρισης.

7. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης μπορεί να μεταβιβάζει τη σύμβαση διακοπών του Πελάτη σε άλλο πρόσωπο, που θα συμμορφώνεται με τους όρους της σύμβασης, εφόσον η Εταιρεία ειδοποιηθεί γραπτά τουλάχιστον 7 μέρες, πριν την έναρξη των διακοπών.
Όπου η Εταιρεία συμφωνεί στη μεταβίβαση, τόσο ο αρχικός Πελάτης όσο και ο αντικαταστάτης του θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι για την πληρωμή του οφειλόμενου υπολοίπου και για κάθε εύλογη επιπρόσθετη χρέωση, τέλη ή άλλα έξοδα που προκύπτουν από τη μεταβίβαση.

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

8.1 Αν για οποιονδήποτε λόγο ο Πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την κρουαζιέρα για την οποία έχει γίνει κράτηση, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία γραπτώς με απόδειξη παράδοσης στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω ή μέσω email. Μετά τη λήψη των οδηγιών του Πελάτη, η Εταιρεία θα εκδώσει ακυρωτικό τιμολόγιο και θα επιστρέψει το οφειλόμενο ποσό στον Πελάτη.

8.2 Ισχύουν οι κάτωθι χρεώσεις:

Τέλη ακύρωσης για μεμονωμένες κρατήσεις (η πολιτική ακύρωσης ισχύει μόνο για τον Ναύλο):

Μέρες πριν την αναχώρηση

>90 ημέρες

89-30 ημέρες

29 ημέρες ή λιγότερο

Τέλη ακύρωσης

χωρίς χρέωση/πλήρης επιστροφή χρημάτων

απώλεια ποσού προκαταβολής

καμία επιστροφή χρημάτων, εκτός των λιμενικών τελών και υπηρεσιών

Οι άνωθεν χρεώσεις βασίζονται στον πλήρη ναύλο του πακέτου διακοπών σας. Οποιεσδήποτε χρεώσεις για επιπρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, προϊόντα ή/και υπηρεσίες που δεν αποτελούν μέρος του πακέτου inclusive θα αποζημιώνονται πλήρως κατά τη στιγμή ακύρωσης, πριν τον απόπλου.

8.3 Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την ταξιδιωτική σύμβαση, πριν την έναρξη των διακοπών χωρίς να καταβάλλει τέλος ακύρωσης στην περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στην τοποθεσία προορισμού ή σε εγγύς περιοχές που επηρεάζουν την επίδοση των διακοπών. Υπό τέτοιες συνθήκες, ο Πελάτης δικαιούται πλήρη επιστροφή χρημάτων για πληρωμές σχετικές με τις διακοπές, αλλά δεν θα δικαιούται επιπρόσθετη αποζημίωση.

9. ΑΛΛΑΓΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9.1 Οι κρουαζιέρες στον Ιστότοπο οργανώνονται μήνες πριν και παρά τις προσπάθειες συμμόρφωσης με τα διαφημιζόμενα, ενίοτε απαιτούνται αλλαγές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιήσει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε μέρος της κρουαζιέρας, αν ο Πλοίαρχος ή ο Μεταφορέας θεωρήσει ότι αυτή η τροποποίηση ή ακύρωση γίνεται για απαραίτητο λόγο, για την καλή διαχείριση του πλοίου ή του Μεταφορέα ή για λόγους αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, κακές καιρικές συνθήκες, πόλεμο ή απειλή πολέμου, εξεγέρσεις, κοινωνικές αναταραχές, καταστροφές, ανωτέρα βία, πραγματικές ή επαπειλούμενες τρομοκρατικές δράσεις, φυσικές και πυρηνικές καταστροφές, πυρκαγιά, κλείσιμο λιμένων, πραγματικές ή επαπειλούμενες απεργίες ή βιομηχανικές δράσεις ή οποιοδήποτε άλλο γεγονός πέρα του ελέγχου της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την τροποποίηση ή την ακύρωση ως αποτέλεσμα τέτοιων γεγονότων τα οποία i) αποδίδονται σε τρίτο μέρος που δεν σχετίζεται με την παροχή της κρουαζιέρας ή ii) είναι απρόβλεπτα ή αναπόφευκτα, ή iii) οφείλονται σε ασυνήθιστες και απρόβλεπτες περιστάσεις πέραν του ελέγχου της Εταιρείας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με λογικές προσπάθειες ή τις οποίες η Εταιρεία δεν μπορούσε να προβλέψει ή να αποτρέψει.

9.2 Η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση διακοπών των Πελατών και να καταβάλλει πλήρη επιστροφή χρημάτων στους Πελάτες για πληρωμές που σχετίζονται με τις διακοπές, χωρίς να καταβάλλει επιπρόσθετη αποζημίωση, αν ο αριθμός των Πελατών που έκαναν κράτηση δεν καλύπτει τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για τον απόπλου της κρουαζιέρας προς το δρομολόγιό της και η Εταιρεία ενημερώσει τους Πελάτες για την ακύρωση των διακοπών της σύμβασης το αργότερο:

(i) 20 μέρες, πριν την έναρξη των διακοπών, στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν πάνω από 6 μέρες

(ii) 7 μέρες, πριν την έναρξη των διακοπών, στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν από 2 έως 6 μέρες

(iii) 48 ώρες, πριν την έναρξη των διακοπών, στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν λιγότερο από 2 μέρες

9.3 Όπου η Εταιρεία δεσμεύεται πριν την αναχώρηση να αλλάξει σημαντικά έναν βασικό όρο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, ή αν η ακύρωση γίνει, πριν τον απόπλου, η Εταιρεία θα ενημερώσει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό και θα του προσφέρει τις κάτωθι επιλογές:

i) Πλήρη επιστροφή χρημάτων για κάθε πληρωμή ή
ii) Εναλλακτική κρουαζιέρα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας χωρίς επιπλέον κόστος ή
iii) Εναλλακτική κρουαζιέρα χαμηλότερης αξίας και επιστρέφοντας τη διαφορά

Μετά τη λήψη αυτών των επιλογών, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία το συντομότερο δυνατόν για την επιλογή του. Η εναλλακτική κρουαζιέρα μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε, εντός 12 μηνών από την ακυρωμένη κρουαζιέρα. Η Εταιρεία θα αποζημιώνει τον Πελάτη εντός 14 ημέρων από τη στιγμή λήξης της σύμβασης.

9.4 Η Εταιρεία αποδέχεται την ευθύνη παροχής όλων των στοιχείων της διαφημιζόμενης κρουαζιέρας, αλλά αν δεν καταφέρει να παράσχει ό,τι έχει κρατηθεί, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία ή τους εκπροσώπους της χωρίς καθυστέρηση, αν ο Πελάτης θεωρήσει ότι κάποια από τις υπηρεσίες στη σύμβαση διακοπών δεν παρασχεθεί, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Αν ο Πελάτης δεν ενημερώσει την Εταιρεία ή τους εκπροσώπους της, αυτό ενδέχεται να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό οποιασδήποτε μείωσης τιμής ή αποζημίωσης για ζημιές, όταν η ενημέρωση θα είχε αποτρέψει ή μειώσει τη ζημία.

9.5 Η Εταιρεία θα διορθώσει κάθε έλλειψη επίδοσης των υπηρεσιών της σύμβασης διακοπών κρουαζιέρας, που τίθεται από τον Πελάτη, εκτός αν:

i) Είναι αδύνατον να γίνει ή
ii) Αυτό επιφέρει δυσανάλογο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της έλλειψης επίδοσης και την αξία των συμβατικών υπηρεσιών που επηρεάζονται.

9.6 Αν μετά τον απόπλου, σημαντικό ποσοστό της κρουαζιέρας δεν μπορεί να παρασχεθεί, η Εταιρεία θα προσφέρει χωρίς επιπλέον κόστος στον Πελάτη μια κατάλληλη εναλλακτική ρύθμιση, όπου είναι εφικτό, ίσης ή υψηλότερης ποιότητας από αυτήν που προσδιορίζεται στη σύμβαση για τη συνέχιση της κρουαζιέρας και θα αποζημιώσει τον Πελάτη για οποιαδήποτε διαφορά στην τιμή.

Αν δεν είναι δυνατή η παροχή κατάλληλης εναλλακτικής ή αν ο Πελάτης απορρίψει κάθε εναλλακτική, εφόσον ο λόγος απόρριψης είναι εύλογος, η Εταιρεία θα παράσχει στον Πελάτη αντίστοιχη μεταφορά στο σημείο εκκίνησης της κρουαζιέρας ή σε άλλο σημείο, μετά από συμφωνία με τον Πελάτη, και όπου απαιτείται, θα προσφέρει στον Πελάτη αποζημίωση.

9.7 Ο Πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωση, αν η Εταιρεία αποδείξει ότι η έλλειψη επίδοσης της σύμβασης οφείλεται στον Πελάτη, σε τρίτο μέρος που δεν σχετίζεται με την παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση διακοπών και είναι απροσδόκητη ή αναπόφευκτη, ή λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων.

9.8 Τα κάτωθι είναι παραδείγματα σημαντικών τροποποιήσεων: μια αύξηση στην τιμή άνω του 8% και κάθε τροποποίηση των βασικών στοιχείων απόλαυσης των διακοπών, όταν θεωρούνται ως σύνολο. Σχετικά με την παρούσα ρήτρα, τα ακόλουθα δεν θεωρούνται σημαντικές τροποποιήσεις: i) αλλαγή αερομεταφορέα, χρονοδιαγραμμάτων πτήσεων και δρομολογίων, εφόσον οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης παραμένουν αμετάβλητες και ο Πελάτης μπορεί να επιβιβαστεί και να αποβιβαστεί από το πλοίο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ii) αντικατάσταση του πλοίου, iii) τροποποίηση του δρομολογίου της κρουαζιέρας, iv) αλλαγή καμπίνας ή διαμονής σε ξενοδοχείο, εφόσον η καμπίνα ή/και το ξενοδοχείο βρίσκονται στην ίδια ή ανώτερη κατηγορία, v) αλλαγές στο πρόγραμμα των παραστάσεων και άλλων μορφών ψυχαγωγίας εν πλω.

9.9 Αν είναι απαραίτητο για τεχνικούς, λειτουργικούς ή άλλους εύλογους λόγους, ο διαχειριστής της κρουαζιέρας ή/και η Εταιρεία ενδέχεται να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο, παρόμοιων χαρακτηριστικών. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν αποτελεί σημαντική τροποποίηση, όπως αναφέρεται στην παρούσα ρήτρα.

9.10 Ο Μεταφορέας και ο Πλοίαρχος του πλοίου, εκ μέρους του, μπορούν επίσης να τροποποιήσουν το δρομολόγιο της κρουαζιέρας για λόγους αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων ή για λόγους ασφάλειας του πλοίου ή της πλοήγησης. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν αποτελεί σημαντική τροποποίηση, όπως αναφέρεται στην παρούσα ρήτρα.

9.11 Η λίστα των ως άνω παραδειγμάτων, που δεν θεωρούνται σημαντικές τροποποιήσεις της κράτησης του πελάτη, δεν είναι εξαντλητική και δεν αποκλείει την Εταιρεία από το να θεωρήσει άλλα γεγονότα ως μη σημαντικές τροποποιήσεις.

10. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

10.1 Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίζει ότι διαθέτει κατάλληλη ταξιδιωτική ασφάλεια για όλη τη διάρκεια των διακοπών του, η οποία θα παρέχει κάλυψη στον πελάτη για ακύρωση, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης της σύμβασης από τον Πελάτη, έξοδα παροχής βοήθειας, νόσο, θάνατο ή προσωπικό ατύχημα, ιατρική φροντίδα, ζημιές ή/και απώλεια αποσκευών, επαναπατρισμό.

11. ΕΥΘΥΝΗ

11.1 Η Εταιρεία αποδέχεται την ευθύνη παροχής όλων των στοιχείων της διαφημιζόμενης κρουαζιέρας, αλλά αν δεν μπορέσει να παράσχει ό,τι έχει κρατηθεί, η Εταιρεία δεν ευθύνεται, αν η αιτία αφορά:

i) Σφάλμα του Πελάτη ή οποιουδήποτε αναφέρεται στην κράτηση
ii) Σφάλμα τρίτου μέρους που δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και είναι απροσδόκητη και αναπόφευκτη
iii) Αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις

11.2 Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί αυτήν του Μεταφορέα, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις του Μεταφορέα.

11.3 Οι περιορισμοί της ευθύνης και ο χρόνος υποβολής αξιώσεων, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών, ενσωματώνονται ρητώς στις παρούσες Προϋποθέσεις Κράτησης για τον σκοπό περιορισμού του ποσού Αποζημίωσης που οφείλεται από την Εταιρεία.

11.4 Η Σύμβαση των Αθηνών αποτελεί μια διεθνή Σύμβαση που διέπει τη μεταφορά των Πελατών και των αποσκευών τους μέσω θαλάσσης μεταξύ του Μεταφορέα και του Πελάτη. Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών, η ευθύνη προσωπικού ατυχήματος/θανάτου είναι περιορισμένη. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται σε 46.666 ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα), σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών, όπου ισχύει, από 1η Ιανουαρίου 2013 ή/και 400.000 ΕΤΔ ανά Πελάτη ανά συμβάν, με βάση τον Κανονισμό 392/2009 (ΕΕ), όπου ισχύει. Η ευθύνη της Εταιρείας για απώλειες ή ζημιές στις αποσκευές περιορίζεται επίσης, και σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών ή/και τον Κανονισμό 392/2009 (ΕΕ) περιορίζεται στα ποσά που καθορίζονται εκεί, και όπου υπάρχουν ειδικές διατάξεις για τιμαλφή και προσδιορίζει τα χρονικά όρια υποβολής αξίωσης. Η Σύμβαση των Αθηνών τεκμαίρει ότι αποσκευές που παραδίδονται άθικτες στον Πελάτη, εκτός αν δοθεί γραπτή ενημέρωση: (α) σε περίπτωση προφανούς ζημίας, πριν ή τη στιγμή της αποβίβασης ή επαναπαράδοσης, (β) στην περίπτωση ζημίας που δεν είναι προφανής ή απώλειας, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αποβίβασης ή επαναπαράδοσης ή από τη στιγμή που έλαβε χώρα η εν λόγω επαναπαράδοση. Ο Πελάτης αποκλείεται από το να αξιώσει διπλή αποζημίωση εναντίον της Εταιρείας για κάθε θάνατο ή προσωπικό ατύχημα, απώλεια ή ζημία στις αποσκευές κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας, για τα οποία έχει υποβληθεί ήδη αξίωση έναντι του άλλου μέρους, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων, του Μεταφορέα.
Για αξιώσεις αποσκευών που έχουν χαθεί ή καταστραφεί ο Πελάτης οφείλει να ακολουθεί τους κανόνες στο πίσω μέρος του εισιτηρίου ή που περιλαμβάνονται στις προϋποθέσεις μεταφοράς του Μεταφορέα. Λάβετε υπόψη ότι ισχύουν χρονικοί περιορισμοί για την ενημέρωση της Εταιρείας ή του Μεταφορέα και την υποβολή αξίωσης. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τιμαλφή αντικείμενα, για τα οποία ο Πελάτης πρέπει να λάβει κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη. Αν δεν ισχύουν όρια στις αποσκευές, τότε η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στα 600 Ευρώ ανά άτομο.

11.5 Στον βαθμό που η Εταιρεία ή ο Μεταφορέας ευθύνονται προς Πελάτη για τις αξιώσεις που υποβάλλονται για θαλάσσια μεταφορά, η Εταιρεία ή/και ο Μεταφορέας δικαιούται κάθε δικαιώματος, άμυνας, ασυλίας και περιορισμών που διατίθενται αντιστοίχως στον πραγματικό μεταφορέα και σύμφωνα με τις σχετικές Συμβάσεις και τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν θα θεωρείται παραίτηση από τα ανωτέρω. Στον βαθμό που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης καθίσταται άκυρη, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών ή άλλης υποχρεωτικής εφαρμοστέας νομοθεσίας ή άλλως είναι απροσδόκητη, θα θεωρείται άκυρη ως προς αυτόν τον βαθμό και μόνο.

11.6 Παρά το οτιδήποτε αντίθετο αλλού στην παρούσα Σύμβαση, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση προς τους Πελάτες ή οποιονδήποτε στη συντροφιά τους για οποιαδήποτε απώλεια ή προσδοκώμενη απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια κερδών, απώλεια χρήσης, απώλεια σύμβασης ή άλλης ευκαιρίας, ούτε για οποιαδήποτε άλλη επακόλουθη ή έμμεση απώλεια ή ζημία παρόμοιας φύσης. Για αξιώσεις που δεν περιλαμβάνουν προσωπικό ατύχημα, θάνατο ή νόσο, ή που δεν υπόκεινται στις άνωθεν Συμβάσεις, κάθε ευθύνη που μπορεί η Εταιρεία να αποδώσει για αμελείς πράξεις ή/και παραλείψεις των παρόχων τους θα περιορίζεται σε ένα μέγιστο της τιμής την οποία πλήρωσε ο Πελάτης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα ασφαλιστικά premium και τα διαχειριστικά τέλη. Όπου αυτό αφορά απώλειες ή/και ζημιές σε αποσκευές ή/και άλλα προσωπικά αγαθά, η ευθύνη της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει τα 600 Ευρώ. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται οποτεδήποτε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε τιμαλφή οποιασδήποτε φύσεως. Η χρήση χρηματοκιβωτίων του πλοίου δεν θεωρείται παράδοση προς φύλαξη τιμαλφών στο πλοίο, σύμφωνα με τη Σύμβαση ή τον Κανονισμό.

Αν οποιαδήποτε διεθνής σύμβαση ισχύει ή διέπει οποιαδήποτε υπηρεσία ή εγκατάσταση, που περιλαμβάνεται στην Κράτηση του Πελάτη και διευθετείται ή παρέχεται από την Εταιρεία, ή από οποιονδήποτε προμηθευτή της Εταιρείας, και ο Πελάτης υποβάλλει οποιαδήποτε αξίωση εναντίον της Εταιρείας, λόγω θανάτου, ατυχήματος, απώλειας ή ζημίας που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσμα της παροχής αυτών των υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων, η ευθύνη της Εταιρείας να καταβάλλει στον Πελάτη ή σε οποιοδήποτε μέλος της Κράτησης του Πελάτη Ομαδική αποζημίωση ή/και το ποσό (αν ισχύει) πληρωτέας αποζημίωσης προς τον πελάτη ή οποιοδήποτε μέλος της Κράτησης του Πελάτη από την Εταιρεία περιορίζεται, σύμφωνα με ή/και με παρόμοιο τρόπο με αυτά που προβλέπονται στην αντίστοιχη διεθνή σύμβαση (σε κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της ευθύνης, τον χρόνο υποβολής της αξίωσης και το είδος και το ποσό των ζημιών που μπορεί να καταβληθεί). Οι διεθνείς Συμβάσεις που ενδέχεται να ισχύουν περιλαμβάνουν: αναφορικά με τα διεθνή αεροπορικά ταξίδια, τη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929 (επίσης, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 1955 και από οποιοδήποτε πρόσθετο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1975) ή τη Σύμβαση του Μόντρεαλ του 1999, αναφορικά με τα σιδηροδρομικά ταξίδια, τη Σύμβαση COTIF σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές του 1980 (όπως τροποποιήθηκε), αναφορικά με τις θαλάσσιες μεταφορές, το PLR και όπου ισχύει, τη Σύμβαση των Αθηνών του 1974, αναφορικά με τις χερσαίες μεταφορές, τη Σύμβαση της Γενεύης του 1973 και αναφορικά με τα ξενοδοχεία, τη Σύμβαση των Παρισίων του 1962. Η Εταιρεία θα παράσχει στον Πελάτη αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων, αν το ζητήσει ο Πελάτης από την Εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία θα θεωρείται ότι κατέχει όλα τα προνόμια κάθε περιορισμού αποζημίωσης που περιέχεται σε αυτές τις συμβάσεις ή άλλες διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν για την Κράτηση του Πελάτη και ενσωματώνονται με αναφορές στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της κράτησης.

12. ΥΓΕΙΑ

12.1 Ο Πελάτης διασφαλίζει ότι ο ίδιος/ίδια και κάθε συντροφιά του στην κράτηση είναι σε θέση να ταξιδέψουν. Οποιοσδήποτε Πελάτης με ιατρική πάθηση που μπορεί να επηρεάσει την καταλληλότητά του να ταξιδέψει οφείλει να υποβάλει ιατρική βεβαίωση, πριν την κράτηση.

12.2 Η Εταιρεία, οι τοπικές Λιμενικές Αρχές ή/και ο Μεταφορέας δικαιούνται να χορηγήσουν Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Υγείας εκ μέρους τους, οποτεδήποτε. Ο Πελάτης θα παράσχει ακριβή στοιχεία σχετικά με τα συμπτώματα ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, για γαστρεντερικές νόσους. Αναφορικά με τα θαλάσσια ή/και αεροπορικά ταξίδια, ο Μεταφορέας ενδέχεται να αρνηθεί την επιβίβαση Πελάτη, αν θεωρεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια ότι εμφανίζει συμπτώματα ιικής ή βακτηριακής νόσου, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων του νοροϊού. Η άρνηση εκ μέρους του Πελάτη να συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο ενδέχεται να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης.

12.3 Οι θαλάσσιοι Μεταφορείς μπορούν να αρνηθούν σε οποιονδήποτε Πελάτη να ταξιδέψει αν τον θεωρήσουν ακατάλληλο να ταξιδέψει ή ενδέχεται να διακινδυνεύσει την υγεία ή την ασφάλεια του ίδιου ή των άλλων ή πιθανολογήσουν ότι δεν θα χορηγηθεί στον Πελάτη άδεια αποβίβασης σε οποιονδήποτε λιμένα ή ότι η εταιρεία θα καταστεί υπεύθυνη για την παραμονή του στο πλοίο ή τον επαναπατρισμό του. Αυτά τα ζητήματα αναφέρονται πιο λεπτομερειακά στους Όρους Μεταφοράς του Μεταφορέα.

12.4 Οι θαλάσσιοι Μεταφορείς μπορεί να ζητήσουν από τον Επιβάτη να παραμείνει στην καμπίνα του/της για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

12.5 Εφόσον τα κρουαζιερόπλοια στα οποία προσφέρονται οι διακοπές δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη φροντίδα σε εγκυμοσύνη ή τοκετό, δεν γίνονται δεκτές κρατήσεις από Πελάτες που έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν την 24η εβδομάδα εγκυμοσύνης σε οποιοδήποτε στάδιο της κρουαζιέρας. Επισύρεται η προσοχή του Πελάτη στην ενότητα με τίτλο «Ιατρική φροντίδα» παρακάτω και στους Όρους και Προϋποθέσεις Μεταφοράς του Μεταφορέα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, αν το πλοίο ή/και ο γιατρός δεν μπορούν να παράσχουν την αναγκαία φροντίδα. Ο γιατρός του Πλοίου δεν είναι εξειδικευμένος μαιευτήρας ούτε εξειδικεύεται στο να προσφέρει αγωγή πριν ή μετά τον τοκετό.

13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

13.1 Ζητείται από τον Πελάτη να παρέχει πλήρεις λεπτομέρειες κατά τον χρόνο της κράτησης, εάν ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε Πελάτης που ταξιδεύει με την κράτησή του Πελάτη έχει μειωμένη κινητικότητα, προκειμένου η Εταιρεία να καθορίσει αν η κρουαζιέρα είναι γενικά κατάλληλη για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Ζητείται από τους Πελάτες να παρέχουν πλήρεις λεπτομέρειες κατά τον χρόνο της κράτησης, εάν ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε Πελάτης που ταξιδεύει με την κράτησή του Πελάτη είναι άρρωστος, ανάπηρος ή έχει μειωμένη κινητικότητα, εάν ο Πελάτης ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ταξιδεύει με την κράτηση του Πελάτη έχει ειδικές ανάγκες για κάθισμα ή/και εάν ο Πελάτης ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ταξιδεύει με την κράτηση του Πελάτη χρειάζονται να φέρουν μαζί τους ιατρικό εξοπλισμό στο Πλοίο. Είναι ευθύνη του Πελάτη να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, πριν την κράτηση, εάν ο Πελάτης ή οποιοδήποτε πρόσωπο στην κράτηση του Πελάτη χρειάζονται ιατρικό εξοπλισμό στο Πλοίο, ούτως ώστε η Εταιρεία να επιβεβαιώσει ότι ο ιατρικός εξοπλισμός μπορεί να μεταφερθεί ή/και μεταφερθεί με ασφάλεια.
Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει πλήρεις λεπτομέρειες κατά τον χρόνο της κράτησης, εάν ο Πελάτης ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ταξιδεύει με την κράτηση του Πελάτη χρειάζονται να φέρουν μαζί τους στο Πλοίο αναγνωρισμένο σκύλο συνοδείας. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι οι σκύλοι συνοδείας υπόκεινται σε διεθνείς κανονισμούς. Όπου η Εταιρεία θεωρεί ότι είναι αυστηρά απαραίτητο για την ασφάλεια και την άνεση του Πελάτη ή οποιουδήποτε ατόμου ταξιδεύει με την κράτησή του Πελάτη, μπορεί να απαιτήσει όπως ένα Άτομο με Αναπηρία ή Άτομο με Μειωμένη Κινητικότητα να συνοδεύεται από άλλο άτομο το οποίο είναι ικανό να προσφέρει την απαιτούμενη από το Άτομο με Αναπηρία ή το Άτομο με Μειωμένη Κινητικότητα βοήθεια. Αυτή η απαίτηση βασίζεται αποκλειστικά στην εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με τις ειδικότερες ανάγκες του Πελάτη ή οποιουδήποτε ατόμου ταξιδεύει με την κράτησή του Πελάτη για λόγους ασφαλείας και μπορεί να διαφέρει από Πλοίο σε Πλοίο ή/και από δρομολόγιο σε δρομολόγιο.

13.2 Αν ο Πελάτης ή οποιοδήποτε άτομο ταξιδεύει με την κράτηση του Πελάτη αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε κατάσταση υγείας, αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα, η οποία απαιτεί προσωπική φροντίδα ή επιτήρηση, τότε τέτοια προσωπική βοήθεια ή επιτήρηση πρέπει να μεριμνηθεί από τον Πελάτη με δικά του έξοδα. Το Πλοίο δεν είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες ανάπαυλας, αποκλειστική προσωπική βοήθεια ή επιτήρηση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής φροντίδα για σωματικές ή ψυχιατρικές ή άλλες καταστάσεις υγείας.

13.3 Εάν, κατόπιν προσεκτικής εκτίμησης του Πελάτη ή οποιουδήποτε ατόμου ταξιδεύει με την κράτησή του Πελάτη και των ειδικότερων αναγκών και απαιτήσεων εκάστου από την Εταιρεία, η τελευταία συμπεράνει ότι ο Πελάτης ή το άτομο αυτό δεν μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες ασφαλείας, τότε η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την κράτηση ή την επιβίβαση ενός Ατόμου με Αναπηρία ή ενός Ατόμου με Μειωμένη Κινητικότητα για λόγους ασφαλείας.

13.3 Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αρνηθεί να μεταφέρει τον Πελάτη ή οποιοδήποτε άτομο ταξιδεύει, το οποίο απέτυχε να γνωστοποιήσει κατάλληλα στην Εταιρεία οποιεσδήποτε αναπηρίες ή ανάγκες για παροχή βοήθειας, προκειμένου η Εταιρεία να κάνει μία εμπεριστατωμένη εκτίμηση σχετικά με το αν ο Πελάτης μπορεί να μεταφερθεί με ασφαλή ή λειτουργικά εφικτό τρόπο. Εάν ο Πελάτης ή το άτομο που ταξιδεύει με την κράτησή του Πελάτη δεν συμφωνεί με μια απόφαση της Εταιρείας, τότε ο Πελάτης/το άτομο πρέπει να προβάλει γραπτό παράπονο συνοδευόμενο από όλα τα σχετικά στοιχεία στην Εταιρεία και το ζήτημα θα εξεταστεί από αρμόδιο Διευθυντή.
13.4 Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αρνηθεί να μεταφέρει τον Πελάτη ή οποιοδήποτε άτομο ταξιδεύει με την κράτησή του Πελάτη, εφόσον κατά την γνώμη της Εταιρείας δεν είναι ικανός να ταξιδέψει ή του οποίου η κατάσταση αποτελεί κίνδυνο στον ίδιο ή στους άλλους στην Κρουαζιέρα για λόγους ασφαλείας.
Για την ασφάλεια και την άνεση του Πελάτη, εάν ο Πελάτης ή οποιοδήποτε πρόσωπο στην κράτηση του Πελάτη διαπιστώσουν κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κράτησης του Ταξιδιωτικού Πακέτου έως και την ημερομηνία έναρξης του Πακέτου ότι, ο Πελάτης ή το άτομο θα χρειαστούν ειδική φροντίδα ή βοήθεια όπως εκτίθεται ανωτέρω, τότε ο Πελάτης ή το άτομο απαιτείται να ενημερώσουν άμεσα την Εταιρεία προκειμένου η Εταιρεία να κάνει μία εμπεριστατωμένη εκτίμηση σχετικά με το αν ο Πελάτης ή οποιοδήποτε άτομο ταξιδεύει με την κράτησή του, που χρειάζονται τέτοια ειδική βοήθεια, μπορούν ή όχι να μεταφερθούν με ασφαλή ή λειτουργικά εφικτό τρόπο.

13.5 Τα πλοία ενδέχεται να διαθέτουν περιορισμένο αριθμό καμπινών εξοπλισμένων για άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή άτομα με αναπηρία. Δεν είναι όλοι οι χώροι του πλοίου προσιτοί στα άτομα με αναπηρία ούτε κατάλληλοι προς πρόσβαση από αυτά. Ως εκ τούτου, όλες οι κρατήσεις ατόμων με αναπηρία υπόκεινται στη διαθεσιμότητα της κατάλληλης διαμονής και, όπου χρειάζεται, υπόκεινται στην παρουσία συνοδού ο οποίος μπορεί να βοηθήσει το άτομο με αναπηρία. Οι Πελάτες σε αναπηρικά αμαξίδια οφείλουν να διαθέτουν το δικό τους αναπηρικό αμαξίδιο σε τυπικό μέγεθος. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη διοργάνωση εναλλακτικών δραστηριοτήτων εν πλω ή χερσαία για Πελάτες με αναπηρία ή ευθύνη για τη μερική ή ολική ανικανότητα του Πελάτη με αναπηρία να επωφεληθεί των διαφημιζόμενων υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των διακοπών.

13.6 Η Εταιρεία θα κάνει ό,τι καλύτερο, για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες ή απαιτήσεις του Πελάτη, ιατρικώς, διατροφικώς ή άλλως, αλλά αυτές οι απαιτήσεις δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης και ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν θεωρείται υπεύθυνη για τη μη παροχή τους.

14 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

14.1 Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίζει ότι διαθέτει πλήρως περιεκτική ταξιδιωτική ασφάλεια υγείας, η οποία καλύπτει την ιατρική περίθαλψη και τον επαναπατρισμό. Οι πελάτες με ιατρικό ιστορικό ή προβλήματα συστήνεται να αναζητούν καθοδήγηση από τον γιατρό τους, πριν το ταξίδι.

14.2 Καίτοι διατίθενται ιατρικές εγκαταστάσεις στα κρουαζιερόπλοια, ο Πελάτης πρέπει να λάβει υπόψη ότι ο γιατρός του πλοίου δεν έχει συγκεκριμένη ειδικότητα και το ιατρικό κέντρο του πλοίου δεν απαιτείται να είναι και δεν είναι εξοπλισμένο κατά τα πρότυπα χερσαίου νοσοκομείου, αλλά παρέχει γενική ιατρική φροντίδα. Τα Πλοία φέρουν ιατρικές προμήθειες και εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους της σημαίας τους. Συνεπώς, ούτε ο Μεταφορέας ούτε ο γιατρός θα ευθύνονται έναντι του Πελάτη για τυχόν αδυναμία αντιμετώπισης οποιουδήποτε ιατρικού προβλήματος. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι καίτοι υπάρχει γιατρός έχων τα προσόντα επί του Πλοίου, είναι υποχρέωση και ευθύνη του Πελάτη να ζητήσει ιατρική βοήθεια εάν χρειαστεί κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.

14.3 Πριν την αναχώρηση, οι Πελάτες πρέπει να αναζητούν κατάλληλες συμβουλές σχετικά με τα εμβόλια ή άλλα φάρμακα, ή τις απαιτούμενες προφυλάξεις για τις χώρες που θα επισκεφτούν. Οι Πελάτες πρέπει να έχουν μαζί τους τα σχετικά πιστοποιητικά εμβολιασμού.

14.4 Στην περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, οι Πελάτες ενδέχεται να πρέπει να αποβιβαστούν στη στεριά από τον Μεταφορέα ή/και τον Πλοίαρχο για ιατρική περίθαλψη. Ούτε η Εταιρεία ούτε ο Μεταφορέας προβαίνει σε παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης σε οποιοδήποτε λιμένα προσέγγισης ή σημείο αποβίβασης του Πελάτη. Η Εταιρεία και ο Μεταφορέας δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με ιατρικές εγκαταστάσεις που παρέχονται στη στεριά.

14.5 Οι ιατρικές εγκαταστάσεις και τα πρότυπα ενδέχεται να διαφέρουν από λιμάνι σε λιμάνι. Η Εταιρεία και ο Μεταφορέας δεν προβαίνουν σε παρατηρήσεις σχετικά με τα πρότυπα της ιατρικής εγκατάστασης στη στεριά.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

15.1 Η συμπεριφορά του Πελάτη δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, την ηρεμία και την απόλαυση της κρουαζιέρας από τους άλλους Πελάτες. Οι Πελάτες πρέπει να δρουν συνετά και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία η/και ο μεταφορέας, και να συμμορφώνονται με κάθε διοικητικό ή κρατικό κανονισμό που ισχύει κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

15.2 Οι Πελάτες δεν πρέπει να φέρνουν στο Πλοίο ζώα, όπλα και πυρομαχικά, εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά, τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες.

15.3 Οι Πελάτες ευθύνονται για κάθε ζημία που υφίσταται η Εταιρεία ή/και ο Μεταφορέας ή/και οποιοσδήποτε προμηθευτής υπηρεσίας, που αποτελεί μέρος των διακοπών, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας του Πελάτη να συμμορφωθεί με την παρούσα ρήτρα. Εν προκειμένω, ο Πελάτης ευθύνεται για κάθε ζημία που προκαλείται στο πλοίο ή στη διακόσμηση και τον εξοπλισμό του, για τραυματισμούς ή απώλειες άλλων Πελατών και τρίτων μερών, και για κάθε ποινή, πρόστιμο ή έξοδα που προέρχονται από τον Πελάτη, που η Εταιρεία, ο Μεταφορέας ή ο προμηθευτής ενδέχεται να ευθύνονται να πληρώσουν στο λιμάνι, στο τελωνείο, στις υγειονομικές ή άλλες αρχές οποιασδήποτε χώρας.

15.4 Ο Πελάτης οφείλει να παράσχει στην Εταιρεία όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες στην κατοχή του/της, που μπορεί να απαιτούνται από την Εταιρεία για την άσκηση του δικαιώματος υποκατάστασης εκ μέρους του Πελάτη κατά τρίτων μερών που ενδέχεται να ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υπέστη ο Πελάτης. Ο Πελάτης ευθύνεται προς την Εταιρεία για κάθε βλάβη στο δικαίωμα υποκατάστασης που προκλήθηκε από την αποτυχία πλήρους συμμόρφωσης με την παρούσα ρήτρα.

15.5 Οι Πελάτες οφείλουν να παράσχουν στην Εταιρεία κάθε πληροφορία που ζητά, για να μπορέσει η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε προμηθευτής υπηρεσιών, που συμμετέχει στις διακοπές, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του/της σχετικά με την ασφάλεια.

16. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

16.1 Αποτελεί υποχρέωση του Πελάτη να διαθέτει έγκυρο διαβατήριο, βίζα, ιατρικά αρχεία και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο για τη προγραμματισμένη επιβίβαση και αποβίβαση σε όλους τους λιμένες προσέγγισης. Ορισμένες χώρες εκτός της ΕΕ απαιτούν τα διαβατήρια να έχουν περιθώριο λήξης συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, όπως 6 μήνες, ή να έχουν λευκές σελίδες Απαιτούνται κατάλληλα και έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα και καταλληλότητα να ταξιδέψει κατά τη στιγμή της επιβίβασης και κατά τη διάρκεια όλης της κρουαζιέρας. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίζει την καταλληλότητά του/της να ταξιδέψει και ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα και έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, για να μπορέσει να ταξιδέψει και να ολοκληρώσει την κρουαζιέρα για την οποία έχει γίνει κράτηση. Αν ο Πελάτης δεν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα και έγκυρα έγγραφα, η επιβίβαση στο πλοίο δεν θα επιτραπεί και ενδέχεται να χρεωθούν πλήρη τέλη ακύρωσης, και ο Πελάτης δεν θα δικαιούται καμίας αποζημίωσης για την κρουαζιέρα. Οι Πελάτες συστήνεται να ελέγχουν με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα ή την κατάλληλη κυβερνητική αρχή στη χώρα του Πελάτη, προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για τυχόν απαιτούμενη βίζα και άλλα έγγραφα που μπορεί να απαιτούνται για τις διακοπές ή το ταξίδι τους. Οι Πελάτες οφείλουν να ενημερώνουν πλήρως τις ανωτέρω αρχές με λεπτομέρεια σχετικά με τις χώρες που πρόκειται να επισκεφθεί ο Πελάτης, για να ελέγξουν αν οι Πελάτες θα χρειαστούν βίζα ή αν θα χρειαστεί να συμμορφωθούν με ορισμένες υγειονομικές διατυπώσεις.

16.2 Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί η Εταιρεία υπεύθυνη κατά οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, ζημιών κτλ. που υπέστη ο Πελάτης ως αποτέλεσμα άρνησης επιβίβασης ή ακόμη και άρνησης αποβίβασης από τις σχετικές αρχές, λόγω αποτυχίας του Πελάτη να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της ρήτρας 16.1. Αν η Εταιρεία ή/και ο Μεταφορέας πρέπει να καταβάλλει πρόστιμο για τα παραπάνω, ο Πελάτης οφείλει να την αποζημιώσει.

17. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Με την επιφύλαξη της άνωθεν ρήτρας 9.2, κάθε παράπονο πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς στην Εταιρεία και να αποστέλλεται στην οδό Αντωνίου Αμπατιέλου 8, 18536, Πειραιάς, υπόψη της Εταιρείας.

18. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

18.1 Οποιαδήποτε αγωγή, μήνυση ή νομική διαδικασία εναντίον της Εταιρείας ή των υπαλλήλων της (εκτός των αγωγών υπό τη Σύμβαση των Αθηνών, που ενδέχεται να εκδικαστούν σε οποιοδήποτε δικαστήριο καθορίζεται στο άρθρο 17 της Σύμβασης των Αθηνών) θα εκδικάζεται στα δικαστήρια του Πειραιά στην Ελλάδα, εκτός αν η Εταιρεία συμφωνήσει άλλως ρητά και γραπτώς.

18.2 Με εξαίρεση τον θάνατο και τα προσωπικά ατυχήματα, κάθε αγωγή πρέπει να κοινοποιείται γραπτώς στην Εταιρεία εντός 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αγωγής, και κάθε μήνυση (που δεν υπόκειται στη Σύμβαση των Αθηνών) πρέπει να ξεκινά εντός ενός έτους από αυτήν την ημερομηνία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη προς τον Πελάτη.

19. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

19.1 ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

Όλες οι κρουαζιέρες στον Ιστότοπο προστατεύονται από σύστημα προστασίας καταναλωτή. Στην απίθανη περίπτωση χρεωκοπίας της Εταιρείας, θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την επιστροφή των χρημάτων που οι Πελάτες πλήρωσαν στην Εταιρεία.

19.2 ΠΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πτήσεις υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς του αερομεταφορέα. Οι ώρες πτήσεων και τα δρομολόγια των αερομεταφορέων, που προβάλλονται διαδικτυακά τη στιγμή της Κράτησης του Πελάτη ή/και που αργότερα αναφέρονται στο Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης του Πελάτη, παρέχονται στην Εταιρεία από τους προμηθευτές της και ως εκ τούτου, δεν είναι οριστικά, αλλά μόνο για λόγους καθοδήγησης και υπόκεινται σε τροποποιήσεις και επιβεβαίωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επωνυμία του αερομεταφορέα, οι χρόνοι των πτήσεων ή/και τα δρομολόγια μπορεί να μην διατίθενται, αλλά ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί, όταν η Εταιρεία λάβει αυτές τις πληροφορίες.

Ο Πελάτης θα λάβει επιβεβαίωση του αερομεταφορέα (έων), των χρόνων πτήσεων και των δρομολογίων μαζί με τα ταξιδιωτικά έγγραφα του Πελάτη, τα οποία αποστέλλονται περίπου 14 ημέρες, πριν την αναχώρηση. Ο Πελάτης πρέπει να ελέγχει προσεκτικά τα εισιτήρια κατά την παραλαβή τους, για να διασφαλίζει ότι διαθέτει τις σωστές ώρες πτήσεων και τα στοιχεία του αερομεταφορέα. Αν αλλάξουν οι ώρες πτήσης, μετά την αποστολή των εισιτηρίων, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη όσο το δυνατόν συντομότερα. Οποιαδήποτε αλλαγή στην επωνυμία του αερομεταφορέα(έων) ή/και στις ώρες των πτήσεων δεν δίνει το δικαίωμα στον Πελάτη να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τους διακανονισμούς. Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίζει την άφιξη όλων των μελών στην Ομαδική Κράτηση του Πελάτη στο αεροδρόμιο εγκαίρως για το check-in και για την επιβίβαση στη σχετική πτήση(εις). Ο Φόρος Αεροπορικής Μεταφοράς πληρώνεται από όλους τους επιβάτες που αναχωρούν από τα αεροδρόμια του Η.Β. και περιλαμβάνεται στην τιμή κάθε θέσης. Για να είστε επιλέξιμοι για βρεφικό καθεστώς, ένα παιδί πρέπει να είναι κάτω των 2 ετών την ημέρα της πτήσης επιστροφής. Λάβετε υπόψη ότι διατίθεται «κοινοτική λίστα» (διατίθεται για μελέτη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm) όπου παρατίθενται οι αερομεταφορείς που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας της ΕΕ. Η Εταιρεία δεν είναι αερομεταφορέας ή αερομεταφορέας σε λειτουργία για τους σκοπούς των Κανονισμών της Πολιτικής Αεροπορίας 2005 (Άρνηση επιβίβασης, αποζημίωση και βοήθεια) (οι «Κανονισμοί 2005»). Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 2005, ο αερομεταφορέας ή/και ο αερομεταφορέας σε λειτουργία έχει την υποχρέωση να αποζημιώνει τους επιβάτες και κάθε αξίωση σχετικά με την ακύρωση, την καθυστέρηση ή την άρνηση επιβίβασης σε οποιαδήποτε πτήση πρέπει, ως εκ τούτου, να υποβάλλεται στον συγκεκριμένο αερομεταφορέα.

Πολλές από τις πτήσεις και τις διακοπές που περιλαμβάνουν πτήσεις στον παρόντα Ιστότοπο προστατεύονται οικονομικά από το ασφαλιστικό πρόγραμμα οικονομικής προστασίας της Εταιρείας. Αυτή η οικονομική προστασία δεν ισχύει για όλες τις διακοπές και τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που παρατίθενται στον παρόντα Ιστότοπο.
Η Εταιρεία θα επιβεβαιώσει ποια προστασία ενδέχεται να ισχύει για την Κράτηση του Πελάτη.

20. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

20.1 Προκειμένου η κράτηση του Πελάτη να υποβληθεί σε επεξεργασία και για τη διασφάλιση ότι οι ταξιδιωτικοί διακανονισμοί του Πελάτη θα ολοκληρωθούν ομαλά, και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις νομικές της υποχρεώσεις σχετικά με την εκπλήρωση της σύμβασης διακοπών με τους Πελάτες, η Εταιρεία απαιτεί από τον Πελάτη να παράσχει προσωπικά δεδομένα σχετικά με όλα τα πρόσωπα που ταξιδεύουν με την κράτηση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών (υποκείμενα δεδομένων). Η Εταιρεία θα συλλέξει αυτά τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου και προστασίας δεδομένων της [οι πολιτικές διατίθενται στη διεύθυνση www.celestyal.com]], σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ) που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018.
20.2 Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το υποκείμενο, όπως όνομα, διεύθυνση e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, διαβατήριο ή αριθμός ταυτότητας, τραπεζικά στοιχεία ή στοιχεία πιστωτικής κάρτας, βιομετρικά δεδομένα για τον σκοπό μοναδικής ταυτοποίησης των Πελατών, στοιχεία σχετικά με την υγεία για τον σκοπό της παρακολούθησης και της ειδοποίησης, της πρόληψης ή του ελέγχου μεταδοτικών ασθενειών και άλλων σοβαρών απειλών για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης κάθε ειδικής ανάγκης/διατροφικής απαίτησης, όνομα και στοιχεία επικοινωνίας προσώπου επαφής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα ευαίσθητα δεδομένα περιλαμβάνουν φυλετική ή εθνική καταγωγή και θρησκευτικές πεποιθήσεις.
20.3 Σύμφωνα με τις πολιτικές της, η Εταιρεία θα αναζητά μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση με τις νομικές της υποχρεώσεις (για παράδειγμα, μετά από αίτηση της υπηρεσίας μετανάστευσης και άλλων κυβερνητικών αρχών) ή για την εφαρμογή της σύμβασης με τους Πελάτες με ασφάλεια, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με ιατρικές παθήσεις, μειωμένη κινητικότητα ή οποιαδήποτε αναπηρία που μπορεί να σχετίζεται με την παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων ή/και βοήθειας ή αξιολόγησης αν οι διακοπές ή οποιοδήποτε παρεχόμενο στοιχείο τους είναι ασφαλές και κατάλληλο. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Πελάτες στην Εταιρεία ενδέχεται να αποθηκευτούν, να χρησιμοποιηθούν, να κοινοποιηθούν μέσω μετάδοσης ή άλλως να διατεθούν σε άλλους προμηθευτές ή τρίτα μέρη, προκειμένου να μπορέσει η Εταιρεία να εκτελέσει διαφορετικά σημεία της σύμβασης με τους Πελάτες της. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί μόνο τα δεδομένα των Πελατών που είναι σχετικά και απαραίτητα, και όπου η Εταιρεία υποχρεούται να μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στους σχετικούς προμηθευτές των ταξιδιωτικών διακανονισμών των Πελατών, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, μεταφορικές εταιρείες που καλύπτουν στοιχεία των διακοπών των Πελατών με την Εταιρεία. Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών μπορεί να απαιτούνται και να παρέχονται σε εταιρείες ασφαλείας ή πιστωτικού ελέγχου, σε δημόσιες αρχές, όπως τελωνεία/υπηρεσία μετανάστευσης ή όπως απαιτείται εκ νόμου.
20.4 Η Εταιρεία θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη διασφάλισης ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ασφαλείας έναντι κάθε εταιρείας ή προσώπου που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών εκ μέρους της Εταιρείας. Επιπροσθέτως, όταν οι διακοπές των Πελατών λαμβάνουν χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι έλεγχοι της προστασίας δεδομένων στον προορισμό των Πελατών ενδέχεται να μην είναι ενδελεχείς, όπως νομικά απαιτείται στην ΕΕ. Ωστόσο, η Εταιρεία θα μεταβιβάζει μόνο τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς, μόνο αν η τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και υπό την προϋπόθεση ότι διατίθενται τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα των Πελατών σε σχέση με τα δεδομένα τους.
20.5 Η Εταιρεία δεν θα μεταβιβάσει τα προσωπικά/ευαίσθητα δεδομένα των Πελατών σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε μέρος των ταξιδιωτικών διακανονισμών του Πελάτη και όπου η απαίτηση των προσωπικών/ευαίσθητων δεδομένων δεν είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της σύμβασης του Πελάτη με την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών σε αρχειοθετημένο σύστημα έως και 7 έτη από την τελευταία χρήση των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου η Εταιρεία να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις της σχετικά με τις κρατήσεις και για τον επιπλέον σκοπό υπεράσπισης κάθε νομικής αξίωσης εναντίον της Εταιρείας σχετικά με τη σύμβαση του Πελάτη με την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα διατηρεί μόνο τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών για όσο χρειάζεται ή απαιτείται εκ νόμου.
20.6 Ο Πελάτης δικαιούται να αναζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διακρατά η Εταιρεία, σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας και να ζητήσει από την Εταιρεία να διορθώσει τυχόν εσφαλμένα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον Πελάτη ή να διαγράψει ευαίσθητα δεδομένα που υπόκεινται στην πολιτική και κάθε νομική βάση, βάσει της οποίας η Εταιρεία ενδέχεται να φέρει αντίρρηση.
Οι Πελάτες μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων, επικοινωνώντας με την Celestyal Cruises Μονοπρόσωπη ΕΠΕ γραπτώς στη διεύθυνση Αντ. Αμπατιέλου 8, 18535 Πειραιάς.

20.7 Αποτελεί ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που διακρατούμε για τον Πελάτη είναι ενημερωμένα και ακριβή. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποτελεί παραβίαση των παρόντων Όρων.

21. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• Κώδικας ενδυμασίας στις τραπεζαρίες: Καθώς οι περισσότεροι Πελάτες επιλέγουν επίσημο ένδυμα για το δείπνο, συστήνεται στις κυρίες να φορούν φόρεμα ή μακριά μανίκια και παντελόνια με πουκάμισο ή σακάκι για τους άνδρες. Συστήνεται να μη φοράτε σορτς.

• Οι προαιρετικές εκδρομές, τα έξοδα προσωπικής φύσης, τα σνακ, τα ιατρικά έξοδα, τα λιμενικά τέλη και άλλες υπηρεσίες δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της κρουαζιέρας.

• Τα φιλοδωρήματα χρεώνονται απευθείας στον λογαριασμό του Πελάτη. Διανέμονται ισομερώς στο πλήρωμα και αφορούν παρεχόμενες υπηρεσίες από τους καμαρότους καμπινών, το προσωπικό των εστιατορίων και τον μετρ ντ’ οτέλ του προσωπικού. Ως εκ τούτου, συστήνεται ο Πελάτης να μην δίνει φιλοδωρήματα σε πρόσωπα.

• Για την άνεση όλων των επιβατών, δεν επιτρέπονται πίπες ή/και τσιγάρα να καπνίζονται στις καμπίνες, στους χώρους απορριμμάτων και σε δημόσιους χώρους του πλοίου, εκτός από τα ανοικτά καταστρώματα. Το κάπνισμα τσιγάρων επιτρέπεται μόνο στα προκαθορισμένα σημεία στους δημόσιους χώρους. Οι τραπεζαρίες έχουν ανακηρυχθεί ως χώροι στους οποίους απαγορεύεται το κάπνισμα.

• Το νόμισμα εν πλω είναι το Ευρώ. Οι εγκαταστάσεις ξένου συναλλάγματος διατίθενται στο γραφείο του Αρχιλογιστή.

• Κάθε παράπονο ή/και αξιώσεις πρέπει να αναφέρονται στη ρεσεψιόν του πλοίου και πρέπει να συμπληρώνεται η σχετική φόρμα και να υπογράφεται από τους Πελάτες, πριν την αποβίβαση.
• Η μεταφορά των Επιβατών, των αποσκευών και των υπαρχόντων υπόκειται σε όλους τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης Μεταφοράς (π.χ. το εισιτήριο Επιβάτη) που εκδίδει ο Μεταφορέας και διατίθεται για έλεγχο μαζί με το κείμενο της Σύμβασης των Αθηνών. Ο Πελάτης, αποδεχόμενος ή/και χρησιμοποιώντας ή/και ταξιδεύοντας υπό τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης του Μεταφορέα αποδέχεται όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται εκεί, είτε το Εισιτήριο του Πελάτη έχει παραδοθεί σε εκείνον/εκείνη είτε σε τρίτο μέρος.

Απολεσθέντα και ευρεθέντα αντικείμενα

Κάθε αντικείμενο που αφήνει ο επιβάτης στο πλοίο διατηρείται από τον Μεταφορέα για χρονική περίοδο 6 μηνών, μετά το πέρας της οποίας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να το δωρίσει σε αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό οργανισμό.

22. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ – Συμβουλευτείτε τους «Όρους Χρήσης»)

23 Πολιτική Απορρήτου – Συμβουλευτείτε την «Πολιτική Απορρήτου»

24. ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Εάν οποιαδήποτε στιγμή μία ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη με οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε δικαιοδοσίας, η εν λόγω διάταξη θα καταστεί ατελέσφορη στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία στον βαθμό που απαιτείται χωρίς να επηρεάζει ή να βλάπτει την εγκυρότητα, τη νομιμότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος σε εκείνη ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία και της εν λόγω διάταξης σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.

24. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Κάθε πρόσωπο που κάνει κράτηση σε Κρουαζιέρα με την Εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζει την εφαρμογή των Δικαιωμάτων των Επιβατών που διατίθενται στον Ιστότοπο.

25. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA) δεσμεύονται να προσφέρουν άνεση και εξυπηρέτηση στους επιβάτες σε θαλάσσιες κρουαζιέρες σε όλον τον κόσμο. Για να επιτευχθεί αυτή η δέσμευση, τα μέλη μας συμφώνησαν στην υιοθέτηση των κάτωθι κανόνων όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών:

25.1 Δικαίωμα αποβίβασης από ελλιμενισμένο πλοίο, λόγω έλλειψης ικανοποιητικών παροχών εν πλω, όπως φαγητό, νερό, εγκαταστάσεις τουαλέτας και πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, που υπόκεινται μόνο στη φροντίδα του καπετάνιου για την ασφάλεια των επιβατών και στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείου του λιμανιού.

25.2 Δικαίωμα πλήρους χρηματικής αποζημίωσης για ακυρωμένο ταξίδι, λόγω μηχανικών βλαβών, ή μερικής χρηματικής αποζημίωσης για ταξίδια που τερματίστηκαν νωρίτερα, λόγω αυτών των βλαβών.

25.3 Δικαίωμα διάθεσης εν πλω πλοίων που πλέουν σε ποτάμια ή παράκτια ύδατα με πλήρες ωράριο, επαγγελματικής έκτακτης ιατρικής φροντίδας, όπως απαιτείται, μέχρι να καταστεί διαθέσιμη ιατρική φροντίδα στην ξηρά.

25.4 Δικαίωμα έγκαιρης επικαιροποιημένης πληροφόρησης για κάθε αλλαγή στο δρομολόγιο του πλοίου, σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή έκτακτης ανάγκης, καθώς και έγκαιρων ενημερώσεων για τις προσπάθειες επίλυσης των μηχανικών βλαβών.

25.5 Δικαίωμα παροχής πληρώματος πλοίου, κατάλληλα εκπαιδευμένου σε διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης.

25.6 Δικαίωμα πρόσβασης σε έκτακτη πηγή ρεύματος, σε περίπτωση γενικής βλάβης της γεννήτριας.

25.7 Δικαίωμα μεταφοράς στο προκαθορισμένο λιμάνι του πλοίου για αποβίβαση ή στην πόλη καταγωγής του επιβάτη, στην περίπτωση που η κρουαζιέρα τερματιστεί νωρίτερα, λόγω μηχανικών βλαβών.*

25.8 Δικαίωμα διαμονής σε περίπτωση αποβίβασης ή ολονύχτιας διαμονής σε μη προκαθορισμένο λιμάνι, εφόσον χρειαστεί, όταν η κρουαζιέρα τερματιστεί νωρίτερα, λόγω μηχανικών βλαβών.

25.9 Δικαίωμα παροχής στον ιστότοπο κάθε γραμμής κρουαζιέρας ενός αριθμού τηλεφώνου χωρίς χρέωση, που θα χρησιμοποιείται για ερωτήσεις ή πληροφορίες σχετικά με κάθε θέμα της λειτουργίας εν πλω.**

25.10 Δικαίωμα δημοσίευσης των Δικαιωμάτων Επιβατών Κρουαζιέρων στον ιστότοπο κάθε γραμμής.

* Κατά την ευχέρεια του μεταφορέα
** Όπου διατίθεται και είναι εφικτό για όλες τις χώρες στην περιοχή με πρόσβαση στον ιστότοπο.