ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «CELESTYAL CRUISES CENTRE LIMITED» με έδρα την Κύπρο (Λεωφόρος Λεμεσού 11, Λευκωσία 2112) (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο «100 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»). Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχοντος, της ανάδειξης νικητών και της παράδοσης του Δώρου στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,

(β) είναι ικανοί για δικαιοπραξία και

(γ) έχουν ακολουθήσει έγκυρα την διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 5 του παρόντος.

Ως εκ τούτου ως «Συμμετέχων» για τους σκοπούς του παρόντος ορίζεται οποιοσδήποτε πληρεί σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και κατ’ αυτόν τον τρόπο έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας,

(β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών,

(γ) πρόσωπα που συνδέονται καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο με τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή με οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της ή με οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος συνδέεται μαζί τους, σε σχέση με ή εξ αφορμής του Διαγωνισμού (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά: προμηθευτές, χορηγοί, διαφημιστικά πρακτορεία).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους των άρθρων 2 και 3 των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 28η Μαΐου 2021, (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την 24η Ιουνίου 2021 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Καμία συμμετοχή που θα ληφθεί πέραν της ως άνω διάρκειας του Διαγωνισμού δεν θα γίνει δεκτή.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν προβεί εντός του χρονικού διαστήματος που ισχύει ο Διαγωνισμός σύμφωνα με τον όρο 4 ανωτέρω στην αγορά μίας 7ήμερης θεματικής κρουαζιέρας «Ειδυλλιακό Αιγαίο» που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021 (εφεξής «Κρουαζιέρα»).

Η αγορά 7ήμερης θεματικής κρουαζιέρας «Ειδυλλιακό Αιγαίο» σύμφωνα με τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα και η επιλογή μέσω της ιστοσελίδας Διοργανώτριας Εταιρείας ενός επιθυμητού προορισμού συνιστούν δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και πλήρη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.

 

Τα αρχεία τα οποία τυχόν θα τηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία ή/και τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα ανωτέρω στοιχεία των Συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το προσωπικό της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

 1. ΔΩΡΟ

Το δώρο του Διαγωνισμού (εφεξής, το «Δώρο») είναι η επιστροφή του ποσού των εκατό είκοσι πέντε (125) Ευρώ στον κάθε νικητή.

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δε μεταφέρεται χρονικά  και οι νικητές του Διαγωνισμού, ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του με άλλα αντικαταστατά πράγματα.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Οι νικητές του Διαγωνισμού, ήτοι συνολικά 50, θα ανακηρυχθούν με μία (1) κλήρωση ηλεκτρονικά, η οποία θα διεξαχθεί  στις 24 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ., στα γραφεία της Συμβολαιογράφου.  Επιπλέον, θα αναδειχθούν ανά Δώρο και ένας (1) επιλαχών, για την περίπτωση που η συμμετοχή του νικητή ακυρωθεί ως παράτυπη, λόγω παραβάσεως των παρόντων όρων συμμετοχής.

 

 1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ.

Ο νικητής ή ο επιλαχών θα ειδοποιηθεί από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή το συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό πρακτορείο μέσω του οποίου πραγματοποίησε την κράτηση και στα στοιχεία επικοινωνίας που ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει κατά τη στιγμή της κράτησης.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ρητώς πως τα στοιχεία που δηλώνουν κατά τη στιγμή της κράτησης είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν εγγυάται ενώπιον του νικητή ή του επιλαχόντα ότι θα είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί τους εγκαίρως και δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή ή το Δώρο.

Η παράδοση του Δώρου θα γίνει εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης του νικητή ή επιλαχόντα είτε απευθείας από τη Διοργανώτρια Εταιρεία είτε μέσω του συνεργαζόμενου ταξιδιωτικού πρακτορείου μέσω του οποίου ο νικητής ή επιλαχών πραγματοποίησε την κράτηση/αγορά της Κρουαζιέρας.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

(α) Η Διοργανώτρια Εταιρεία ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό με σκοπό την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Κατά αυτόν τον τρόπο οι Συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την επεξεργασία από τη Διοργανώτρια Εταιρεία μέσω της ίδιας ή μέσω άλλου προσώπου που θα ορίσει η Διοργανώτρια Εταιρεία, των δηλωθέντων στοιχείων τους με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια του Διαγωνισμού, της επιλογής των νικητών και της απονομής των Δώρων, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Τόσο οι μετέχοντες στο Διαγωνισμό, όσο και ο νικητής έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης, κατά τα άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) (“ΓΚΠΔ”), καθώς και σε εθνικούς και τοπικούς νόμους και μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα εγγράφως με επιστολής τους στην διεύθυνση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Τα στοιχεία του νικητή δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για τη παρούσα προωθητική ενέργεια.

(β) Οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή  του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου (internet κτλ) καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών 2021 και 2022. Ως εκ τούτου η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικά με τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, όπως να ανακοινώσει δημοσίως το όνομα του νικητή και να προβεί σε οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια κρίνει ως απαραίτητη και να εκμεταλλευτεί εμπορικά το γεγονός.

 1.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

(α) Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο κ. Άννα – Κλαυδία Εράσμου  Κωνσταντίνου  (οδός Σκουζέ αριθμός 1 και Ακτή Μιαούλη, Πειραιάς – αριθμός τηλ. 210 4295118-9) και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο celestyal.com. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί κατατέθηκαν στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο. Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού έχουν αποκλειστική ισχύ καταργώντας κάθε παλαιότερους που έχουν κατατεθεί δημόσια σε συμβολαιογράφο.

 1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΌΡΩΝ.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες όρους ή/και τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο  (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου celestyal.com, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανακοίνωσης. Ως εκ τούτου η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να μεταθέτει  το χρόνο διενέργειας  της διαδικασίας ανάδειξης του νικητή του Διαγωνισμού. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, να παρατείνει ή να συντομεύσει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει εντός εύλογου χρόνου για τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο μέσο κατά την εύλογη κρίση της.  Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού.

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτομάτως ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων Συμμετοχής καθώς και των επίσημων κανόνων και των σχετικών με το Διαγωνισμό αποφάσεων της Διοργανώτριας Εταιρείας, οι οποίες αποφάσεις είναι οριστικές και δεσμευτικές. Επιπλέον, η Συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή/και δικαίωμα οικονομικό ή άλλο έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 1. ΓΕΝΙΚΑ

(α) Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας.

(β) Εάν οποιοσδήποτε όρος του παρόντος κριθεί παράνομος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η διατήρηση σε πλήρη ισχύ και η εφαρμογή των υπόλοιπων όρων.

 

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Το παρόν διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά  που απορρέει από την παρούσα σύμβαση του Διαγωνισμού ή σχετίζεται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που αφο­ρούν την ύπαρξη του, την εγκυρότητά του ή την λήξη του αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Πειραιά.

 

Πειραιάς, 26 Μαΐου 2021

Download-23-24-brochure-GR

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Η μπροσούρα μας για τη σεζόν 2024-2025 είναι εδώ! Κατεβάστε τη κι εσείς και ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία με τη Celestyal Cruises

Κατεβάστε

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Εγγραφείτε