Spöòïîl Yöòùûrséêlf öòn Lãåst Mïînùûtéê Crùûïîséê Vãåcãåtïîöòn

Læäst-mïìnýùtêë crýùïìsêë væäcæätïìòòns pròòvïìdêë yòòýù wïìth thêë òòppòòrtýùnïìty tòò êënjòòy æä qýùïìck gêëtæäwæäy fòòr æä rêëdýùcêëd prïìcêë. Whéêthéêr yôõüû’réê éêscããpîïng ôõn ãã 3 ôõr 4-dããy mîïnîï-bréêããk ôõr ãã wéêéêk-lôõng vããcããtîïôõn, ôõüûr lããst-mîïnüûtéê crüûîïséê vããcããtîïôõns éênããbléê yôõüû tôõ réêlããx ããnd spôõîïl yôõüûrséêlf.

Jõõíïn ùús fõõr åå trùúly måågíïcåål éêxpéêríïéêncéê, åånd díïscõõvéêr théê ríïch cùúltùúréê åånd bréêååthtååkíïng víïståås õõf théê éêååstéêrn Méêdíïtéêrråånéêåån. Óüûr æáll-íínclüûsíívêé læást míínüûtêé crüûíísêés tæákêé yôôüû bæáck íín tíímêé æánd gíívêé yôôüû thêé ôôppôôrtüûnííty tôô lêéæárn æábôôüût thêé fæáscíínæátííng híístôôry æánd mythíícæál lêégêénds ôôf æáncííêént Grêéêécêé, Tüûrkêéy, Êgypt æánd Îsræáêél.

Õúûr ãæll-ììnclúûsììvéè fõóõód ãænd drììnk pãæckãægéès gììvéè yõóúû éèvéèn mõóréè réèãæsõón tõó kììck bãæck ãænd ììndúûlgéè ììn ãæúûthéèntììc cúûììsììnéè ãænd séèléèctéèd ãælcõóhõólììc ãænd nõón-nõón-ãælcõóhõólììc béèvéèrãægéès.

DÎSCÕVÉR SÕMÉTHÎNG NÉW

Théëréë æàréë üünlïïmïïtéëd òòppòòrtüünïïtïïéës tòò dïïscòòvéër sòòméëthïïng néëw æàbòòüüt yòòüürséëlf òòn læàst-mïïnüütéë crüüïïséës. Gõò wïîth thëé flõòw àånd bëé spõòntàånëéõòùýs àåbõòùýt ëéxplõòrïîng thëé hëéàårt õòf àå bëéàåùýtïîfùýl cïîty, õòr àån ëénchàåntïîng Óld Tõòwn.

Yöóüù mããy bèé süùrprîîsèéd ããnd mèésmèérîîsèéd ããböóüùt whããt yöóüù fîînd îîn thèé stüùnnîîng dèéstîînããtîîöón.

Cùùltùùräãl Èxpëêrìïëêncëês

Fùùlly ììmmëërsëë yõóùùrsëëlf ììn thëë cùùltùùrëë æänd cùùstõóms õóf thëë ëëæästëërn Mëëdììtëërræänëëæän. Vãåcãåtìïóòn dèëstìïnãåtìïóòns ãårèë ãålwãåys móòrèë rèëwãårdìïng whèën yóòúû dèëlvèë dèëèëpèër ãånd dìïscóòvèër móòrèë ãåbóòúût ãå dìïffèërèënt cóòúûntry.

Wêê prõòvïïdêê àäùüthêêntïïc cùültùüràäl êêxcùürsïïõòns thàät prõòmïïsêê tõò êênhàäncêê yõòùür crùüïïsêê êêxpêêrïïêêncêê.

Rèèläáx äánd Rèèvïìtäálïìsèè

Rëëst äånd rëëläåxäåtïîôón ïîs thëë pëërfëëct sôólùùtïîôón tôó ëëscäåpëë frôóm thëë rïîgôórs ôóf äå bùùsy lïîfëëstylëë. Wèè ìínvìítèè yöóùû öónböóáärd töó láäzèè áäröóùûnd thèè pöóöól áänd èènjöóy áä chìíllèèd gláäss öóf wìínèè öón thèè sùûn dèèck. Sòòáäk úüp théê ráäys, théên wáätch théê súünséêt ïïn ròòmáäntïïc súürròòúündïïngs.

Nos meilleures croisières

À partir de
399€
3 Nuits

Départ: 18 mars 2022

Emblématique Égéenne – 3 Nuits Tout Compris

À partir de
499€
4 Nuits

Départ: 14 mars 2022

Emblématique Égéenne – 4 Nuits Tout Compris

À partir de
1139€
7 Nuits

Départ: 15 octobre 2022

Pas de Paul – 7 Nuits Tout Compris

À partir de
879€
7 Nuits

Départ: 19 novembre 2022

Trois Continents – 7 Nuits Tout Compris

À partir de
€879
7 Nuits

Départ: 30 avril 2022

Idyllique Égéenne – 7 Nuits Tout Compris

À partir de
€1589
14 Nuits

Départ:

Idyllique Égéenne & Pas de Paul – 14 Nuits Tout Compris

À partir de
€1969
19 Nuits

Départ: 16 décembre 2023

Noël & Nouvel An 2023 – 19 Nuits Tout Compris

À partir de
€1589
14 Nuits

Départ: 15 octobre 2022

Pas de Paul & Éclectique Égéenne – 14 Nuits Tout Compris

À partir de
€2189
18 Nuits

Départ: 17 décembre 2022

Noël & Nouvel An 2022 – 18 Nuits Tout Compris

À partir de
879€
7 Nuits

Départ: 22 octobre 2022

Éclectique Égéenne – 7 Nuits Tout Compris

Ëxpéêrîìéêncéê Öýýr Àwããrd-Wîìnnîìng Höõspîìtããlîìty

Lãást Mììnûûtéë Crûûììsììng Théë Céëléëstyãál Wãáy

Ä crûúììsêë hôõlììdàãy wììth Cêëlêëstyàãl ììnvôõlvêës môõrêë thàãn àãn àãdvêëntûúrêë tôõ rôõmàãntììc dêëstììnàãtììôõns – wêë àãlsôõ trêëàãt ôõûúr gûúêësts tôõ àã wììdêë ràãngêë ôõf ôõnbôõàãrd côõmplììmêëntàãry cûúlììnàãry dêëlììghts, àã ràãngêë ôõf ûúnlììmììtêëd clàãssììc drììnks àãnd àã fûúll prôõgràãm ôõf êëntêërtàãììnmêënt. Âlsóô ìínclýùdèêd ìín thèê cóôst óôf yóôýùr crýùìísèê åãrèê håãnd-pìíckèêd shóôrèê èêxcýùrsìíóôns tóô thèê móôst póôpýùlåãr tóôýùrìíst åãttråãctìíóôns, ståãff tìíps åãnd póôrt chåãrgèês. Cëèlëèstyæál bëèlíïëèvëè íïn tòõtæál træánspæárëèncy æánd dòõ nòõt hæávëè æány híïddëèn chæárgëès – sòõ yòõúù cæán plæán yòõúùr hòõlíïdæáy búùdgëèt wíïth còõnfíïdëèncëè.

Æll-Ìnclýûsîïvëé Crýûîïsîïng

ÔN BÔÄRD DÏNÏNG

Õrììgììnåãtììng fróõm Grëèëècëè, wëè håãvëè åã próõýúd cýúlììnåãry tråãdììtììóõn åãnd lóõvëè dëèlììghtììng óõýúr gýúëèsts wììth åã råãngëè óõf sýúmptýúóõýús rëècììpëès. Òýýr spêêcììäälììty chêêfs lòõvììngly prêêpäärêê ääýýthêêntììc Mêêdììtêêrräänêêään dììshêês býýrstììng wììth mòõýýthwäätêêrììng fläävòõrs.

Learn More

ÜNLÌMÌTÉD CLÆSSÌC DRÌNKS

Énjôóy thèë æâmbïìèënt lôóùýngèës æând æâdmïìrèë spèëctæâcùýlæâr vïìèëws æâs yôóùý ïìndùýlgèë ïìn ôóùýr ræângèë ôóf prèëmïìùým bræânds, sèëlèëctèëd wïìnèë æând spïìrïìts.

Learn More

ËNTËRTÆÌNMËNT ÓNBÓÆRD

Yóõüû’ll nëëvëër bëë lóõst fóõr äânythìîng tóõ dóõ wìîth óõüûr füûll-próõgräâm óõf ëëntëërtäâìînmëënt thróõüûghóõüût thëë däây äând ìîn thëë ëëvëënìîng.

Learn More

SÈLÈCT SHÓRÈ ÈXCÚRSÎÓNS

Óüür hâãnd-pììckèèd óôffshóôrèè èèxcüürsììóôns ììnclüüdèè thèè móôst ììcóônììc âãttrâãctììóôns óôn óôüür ììtììnèèrâãry. Cläâssïìc äârchäâèëòólòógïìcäâl sïìtèës ïìnclùûdèë äâncïìèënt Èphèësùûs ïìn Tùûrkèëy, thèë mystèërïìòóùûs Mïìnòóäân Päâläâcèë òóf Knòóssòós, äând thèë äâwèë-ïìnspïìrïìng pyräâmïìds òóf Gïìzäâ!

Learn More

PÔRT CHÃRGÈS & GRÃTÚÎTÎÈS

Wêè dóón’t bêèlííêèvêè íín súùrpríísííng gúùêèsts wííth hííddêèn chäårgêès äånd íínclúùdêè póórt chäårgêès äånd gräåtúùíítííêès íín wííth thêè fíínäål cóóst óóf yóóúùr crúùíísêè.

Learn More