Όροι Κράτησης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΘΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

Έναντι της παραλαβής της πλήρους τιμής βάσει της σύμβασης, η CELESTYAL CRUISES CENTRE LIMITED, της Κυπριακής Δημοκρατίας ( με την εγγεγραμμένη διεύθυνσή της επί της Λεωφόρου Λεμεσού 11, 2112, Λευκωσία) η Εταιρεία συμφωνεί να παρέχει ταξιδιωτικές υπηρεσίες επί των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων (“Όροι”), οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του Πελάτη με την Εταιρεία για τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που προσφέρονται προς πώληση από την Εταιρεία.

Με την πραγματοποίηση μιας κράτησης ο Πελάτης συμφωνεί εξ ονόματος του εαυτού του και οποιουδήποτε τρίτου ενήλικα και / ή ανηλίκου (κάτω των 18 ετών) που αναφέρονται στην κράτηση και αποτελούν μέρος της κράτησης του Πελάτη όπως να δεσμεύονται νομικά από τους παρόντες Όρους και οποιουσδήποτε τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις οποιουδήποτε ανεξάρτητου αναδόχου / προμηθευτή που ισχύουν για την κράτηση του Πελάτη και οι οποίοι ρητώς περιλαμβάνονται στη σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας.

Όπου ο συνδυασμός των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που σας παρέχονται είναι πακέτο κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2302. θα επωφεληθείτε από όλα τα δικαιώματα της ΕΕ που ισχύουν για τα πακέτα. Η Εταιρεία θα είναι πλήρως υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση του πακέτου στο σύνολό του. Επιπλέον, όπως απαιτείται από το νόμο, η Εταιρεία διαθέτει προστασία για την επιστροφή των πληρωμών σας και, όπου συμπεριλαμβάνονται οι αεροπορικές μεταφορές στο πακέτο, για να εξασφαλίσει τον επαναπατρισμό σας σε περίπτωση αφερεγγυότητας.


1. ΟΡΙΣΜΟΙ


• 1.1 «Διοργανωτής»
νοείται ο συμβαλλόμενος με τον οποίο ο Πελάτης έχει συνάψει τη Σύμβαση για την κρουαζιέρα και / ή το πακέτο, όπως ορίζεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς και που περιλαμβάνει την κρουαζιέρα στο σκάφος ή άλλο αντίστοιχο.


1.2 Ως «Εταιρεία»
νοείται η CELESTYAL CRUISES CENTRE LIMITED της Κυπριακής Δημοκρατίας (με εγγεγραμμένη διεύθυνση την Λεωφόρο Λεμεσού, 11, Λευκωσία, Κύπρος) και περιλαμβάνει τις τωρινές και προηγούμενες μητρικές, θυγατρικές, συνδεδεμένες και /ή συγγενικές εταιρείες, ασφαλιστές, πράκτορες, υπαλλήλους, αξιωματoύχους, διευθυντές, διαδόχους και εντολοδόχους και το σκάφος.

1.3 «Ιστοσελίδα» σημαίνει την ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση www.celestyal.com

1.4 «Μεταφορέας» νοείται η Celestyal Cruises Centre Limited και το ίδιο το σκάφος (ή ενδεχομένως υποκατάστατο σκάφος) και περιλαμβάνει τον εγγεγραμμένο δικαιούχο και/ή ναυλωτή, είτε αφορά σε γυμνό σκάφος, χρονοναύλωση, υποναύλωση, τον Διαχειριστή ή Χειριστή του Σκάφους και όλους τους Μεταφορείς ως αυτοί ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 392/2009 και τη Σύμβαση Αθηνών.

1.5 Ως «ναύλος» νοείται το ποσό που καταβάλλεται για την κρουαζιέρα και / ή το πακέτο και/ή τις υπηρεσίες ταξιδίου και δεν περιλαμβάνει τέλη συμπλήρωσης καυσίμων, τέλη ασφαλείας ή παρόμοιες παρεπόμενες επιβαρύνσεις.

1.6 «Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302» είναι η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.

1.7 «Όροι Μεταφοράς για τους Μεταφορείς» νοούνται οι τυποποιημένοι όροι μεταφοράς του Μεταφορέα που διέπουν τη θαλάσσια μεταφορά των Πελατών και των αποσκευών τους όπως ορίζεται στο www.celestyal.com ως οι ίδιοι από καιρού εις καιρόν μπορεί να τροποποιηθούν, διαφοροποιηθούν ή αντικατασταθούν. Οι προσαρμογές και αλλαγές οποιασδήποτε μορφής θα ισχύσουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στον Ιστότοπο.

1.8 Ως «πακέτο» νοείται μια σύμβαση που συνδυάζει τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τύπους ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αγοράζονται από ένα μόνο σημείο πώλησης, παρέχονται, πωλούνται ή χρεώνονται με συνολική τιμή. Η αγορά διακοπών κρουαζιέρας θα θεωρείται ως πακέτο καθώς συνδυάζει μεταφορά και διαμονή.

1.9 «Πελάτης (-ες)» νοείται το άτομο και/ή οντότητα που κάνει κράτηση ή αγοράζει είτε απευθείας με την Εταιρεία κρουαζιέρα και/ή υπηρεσίες και/ή προϊόν βάσει αυτής της σύμβασης και περιλαμβάνει τυχόν τρίτα μέρη ενήλικες και/ή ανηλίκους (κάτω των 18 χρόνων σε ηλικία) που αποτελούν μέρος της κράτησης του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων κληρονόμων και εκπροσώπων όλων των προαναφερθέντων. Η αναφορά σε επιβάτες στους παρόντες Όρους αποτελεί αναφορά σε Πελάτες από τη στιγμή της επιβίβασης στο πλοίο.

1.10 «Πρόσωπο με αναπηρία» ή «Πρόσωπο με μειωμένη κινητικότητα» νοείται κάθε άτομο, του οποίου η κινητικότητα κατά τη χρήση της μεταφοράς είναι μειωμένη λόγω σωματικής αναπηρίας (αισθητηριακής ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ή ψυχοκοινωνικής αναπηρίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας αναπηρίας ή βλάβης ή λόγω ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου χρειάζεται κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλους τους πελάτες στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

1.11 «Ταξιδιωτικές υπηρεσίες» νοούνται τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πελατών, την διαμονή, την ενοικίαση αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών.


2. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις αφορούν την αγορά προϊόντων ή / και υπηρεσιών που προσφέρονται προς πώληση από την Εταιρεία μέσω του διαδικτύου στην Ιστοσελίδα. Είναι κατανοητό, αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι η πώληση συνάπτεται στην Κύπρο και συνεπώς η σύμβαση που προκύπτει από την on-line κράτηση του Πελάτη είναι μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας και υπόκειται στους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο έχει ο Πελάτης πληρώσει για την κράτηση των πακέτων διακοπών του. Με την πρόσβαση και την κράτηση μέσω της ιστοσελίδας, ο Πελάτης συναινεί και ισχυρίζεται ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Λευκωσίας, τα οποία θα ασχολούνται με οποιεσδήποτε διαφωνίες ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας, και ότι ο νόμος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα είναι ο εφαρμοστέος νόμος.


3. ΣΥΜΒΑΣΗ

3.1 Οι όροι μεταφοράς του Μεταφορέα ενσωματώνονται ρητά στη σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας. Ο Πελάτης θα πρέπει και τους εν λόγω να τους διαβάσει προσεκτικά. Οι όροι μεταφοράς του μεταφορέα είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος ή μπορούν να τηλεφορτωθούν από τη διεύθυνση https://celestyal.com/el/oroi-metaforas. Οι Όροι Μεταφοράς του Μεταφορέα είναι επίσης τυπωμένοι στο Εισιτήριο Πελατών.

3.2 H ευθύνη του Μεταφορέα για θάνατο ή/και τραυματισμό και βλάβη/απώλεια αποσκευών σε Πελάτη, ενώ βρίσκεται σε κρουαζιέρα, διέπεται από τη Σύμβαση σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, η οποία εκδόθηκε στην Αθήνα την 13η Δεκεμβρίου 1974 και το Πρωτόκολλό της που εγκρίθηκε από τον Νοέμβριο του 1976 (εφεξής καλούμενη “Σύμβαση των Αθηνών”) ή, κατά περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 2013 του Κανονισμού της ΕΕ 392/2009. Η ευθύνη για απώλεια ή ζημία περιουσίας σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών και τον Κανονισμό 392/2009 της ΕΕ είναι περιορισμένη.

3.3 Η αποδοχή των κρατήσεων θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα των χώρων και θεωρείται ότι έχει οριστικοποιηθεί, με την επακόλουθη σύναψη της σύμβασης, μόνο όταν η Εταιρεία αποστείλει την επιβεβαίωση κατόπιν λήψης της πληρωμής της τιμής αγοράς από τον Πελάτη.

3.4 Οι προσφορές για σκοπό προώθησης ή εκείνες που παρέχουν άλλες ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε όρια χρόνου και διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η Εταιρεία ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Μπορούν επίσης να υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Παρακαλείστε να ελέγξετε την ώρα της κράτησης.

3.5 Σε περίπτωση μίας κράτησης για πολλά πρόσωπα που απαριθμούνται στην κράτηση, το πρόσωπο που κάνει την κράτηση εγγυάται ότι διαθέτει την απαραίτητη εξουσία και συγκατάθεση για λογαριασμό των άλλων προσώπων που βρίσκονται στην κράτηση και εγγυάται επίσης την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων από όλα τα πρόσωπα, στην κράτηση.

3.6 Η εταιρεία δεν δέχεται κρατήσεις από ανηλίκους (πρόσωπο κάτω των 18 ετών). Οι κρατήσεις για ανηλίκους πρέπει να πραγματοποιούνται από τους νόμιμους κηδεμόνες τους και/ή τους γονείς τους και να γίνονται δεκτές μόνο εάν ο ανήλικος ταξιδεύει με τουλάχιστον έναν από τους γονείς του ή τον νόμιμο κηδεμόνα του ή άλλο ενήλικο πρόσωπο που αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες για τον ανήλικο. Όταν μία κράτηση περιλαμβάνει ανηλίκους ή άτομα με αναπηρία που δεν ταξιδεύουν με τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους, τότε η μεταφορά υπόκειται στο Έντυπο Άδειας όπως επίσης και στο Έντυπο Δήλωσης Συνοδών που μπορούν να μεταφορτωθούν από την www.celestyal.com τα οποία θα συμπληρωθούν και υπογραφούν κατά τη στιγμή της κράτησης και πριν από την επιβίβαση στο σκάφος που αποδέχεται την ευθύνη για τον (τους) ανήλικο (-ους). Εάν η κράτηση πελάτη περιλαμβάνει ανηλίκους ή άτομα με αναπηρία που δεν ταξιδεύουν με τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα τους, ο πελάτης πρέπει να κατεβάσει και να συμπληρώσει τα σχετικά έντυπα και να τα αποστείλει μέσω email στο [email protected]


4. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

4.1 Οι τιμές τα συμπεριλαμβάνουν όλα και χρεώνονται ανά άτομο και περιλαμβάνουν τυχόν χρεώσεις που αναφέρονται ρητώς στην ιστοσελίδα και τη φόρμα κράτησης (είτε διαδικτυακώς είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή) υπογεγραμμένη από τον πελάτη. Οι τιμές μπορούν να κυμανθούν πάνω και κάτω, γι’ αυτό παρακαλούμε όπως ελέγξετε κατά τη στιγμή της κράτησης ποια είναι η πιο ενημερωμένη τιμή για τις διακοπές ή το ταξίδι σας.

4.2 Η τιμή κρουαζιέρας σημαίνει το ποσό που καταβάλλεται για την κρουαζιέρα, το οποίο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις που ορίζονται στην ιστοσελίδα/ή σας παρέχονται γραπτώς και τυχόν περαιτέρω θέματα που συμφωνήθηκαν ειδικώς κατά τη στιγμή της κράτησης (συμπεριλαμβανομένων των καταλυμάτων, των γευμάτων, των ποτών, ψυχαγωγίας (όλα τα οποία προσφέρονται στο σκάφος που εκτελεί την κρουαζιέρα), χερσαίες εκδρομές, τέλη λιμένα και χρεώσεις υπηρεσιών). Η τιμή κρουαζιέρας δεν περιλαμβάνει πρόσθετες προσαυξήσεις, όπως αύξηση τιμών λόγω κόστους καυσίμου ή άλλων πηγών ενέργειας, συναλλαγματικές διακυμάνσεις, πρόσθετους φόρους και υπηρεσίες λιμένα, κρατικούς φόρους, ΦΠΑ (“επιπλέον χρέωση”). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει οποιαδήποτε από αυτές τις προσαυξήσεις και κανένα δικαίωμα ακύρωσης πρέπει να νοείται, νοουμένου ότι η Εταιρεία έχει ενημερώσει τον πελάτη τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιωτικού πακέτου. Εάν η πρόσθετη χρέωση υπερβαίνει το 8% του συνολικού ποσού τιμολογίου, ο πελάτης δικαιούται να ακυρώσει την κρουαζιέρα με πλήρη επιστροφή όλων των χρημάτων που καταβλήθηκαν ή μεταφορά της κρουαζιέρας σε διαφορετική ημερομηνία εντός των επόμενων 12 μηνών χωρίς επιβάρυνση τροποποίησης. Ο Πελάτης πρέπει να ασκήσει αυτή την επιλογή γραπτώς 14 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η επιβολή της πρόσθετης χρέωσης κοινοποιείται στον πελάτη. Εάν δεν το κάνετε αυτό, τεκμαίρεται από την Εταιρεία η αποδοχή από τον Πελάτη της αλλαγής της τιμής. Η Εταιρεία θα επιστρέψει τα χρήματα στον Πελάτη εντός 14 ημερών από τον τερματισμό της σύμβασης. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να ακυρώσει την κράτηση, μπορεί να αποδεχθεί την προτεινόμενη αλλαγή τιμής.

4.3 Οι υπηρεσίες και οι εγκαταστάσεις που αφορούν στη διαμονή σε ξενοδοχεία, τα αεροπορικά εισιτήρια και τις χερσαίες μεταφορές είναι προαιρετικές και μπορούν να αγοραστούν είτε ως μέρος του all-inclusive πακέτου κρουαζιερων είτε ξεχωριστά και δεν αποτελούν μέρος αυτής της σύμβασης, εάν αγοραστούν για τον σκοπό διαφορετικών διακοπών ή ταξιδιού. Εάν αγοράζονται ξεχωριστά και δεν αποτελούν μέρος του πακέτου διακοπών του Πελάτη, τότε η κράτηση του Πελάτη σε σχέση με αυτές τις ξεχωριστές ταξιδιωτικές υπηρεσίες θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων μεμονωμένων παρόχων ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

4.4 Η συμπληρωματική τιμή πρέπει να καταβληθεί, εάν μετά την υπαναχώρηση ή την ακύρωση από άλλους Πελάτες στην κράτηση, ο Πελάτης αφεθεί ως ο μοναδικός επιβάτης της καμπίνας, εκτός αν ο Πελάτης (-οί) που άφησε την κράτηση έχει χρεωθεί με 100% ακυρωτικά.

4.5 Ο πελάτης ζητάει κράτηση όταν ο Πελάτης κάνει κράτηση στην ιστοσελίδα συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα κράτησης και πληρώσει €250 προκαταβολή του συνολικού ποσού του ναύλου (η “προκαταβολή”) υποβάλλοντας τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας πελάτη και εξουσιοδοτώντας την πληρωμή από την πιστωτική κάρτα πελάτη και κάνοντας κλικ στο πλαίσιο με την ένδειξη “αποδοχή”. Με τον τρόπο αυτό, ο Πελάτης εγγυάται ότι ο Πελάτης έχει διαβάσει και κατανοήσει τις πληροφορίες και τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και αποδέχεται ότι η σύμβαση του Πελάτη (συμπεριλαμβανομένου κάθε προσώπου που εμφανίζεται στην κράτηση) διέπεται από αυτούς τους Όρους και προϋποθέσεις κρατήσεων και τους όρους μεταφοράς του μεταφορέα. Ο Πελάτης θα θεωρείται ότι αποδέχεται την κράτηση για λογαριασμό του εαυτού του και των προσώπων των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στη φόρμα ηλεκτρονικής κράτησης. Η σύμβαση συνάπτεται μόλις η προκαταβολή παραληφθεί και γίνει δεκτή από την Εταιρεία. Η σύμβαση αποδεικνύεται από το τιμολόγιο που επιβεβαιώνει την κράτηση της κρουαζιέρας. Στη συνέχεια, η Εταιρεία θα παρέχει στον Πελάτη έναν αριθμό αναφοράς κράτησης. Το υπόλοιπο της πλήρους τιμής των διακοπών καταβάλλεται στη συνέχεια στην Εταιρεία τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη της κρουαζιέρας ή σε περίπτωση καθυστερημένης κράτησης, η πλήρης πληρωμή πρέπει να γίνει αμέσως μετά την επιβεβαίωση της κράτησης. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας τον αριθμό αναφοράς της κράτησης που παρέχεται στον Πελάτη για πρόσβαση στην κράτηση και πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η πληρωμή της προκαταβολής ή με την αποστολή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας πελάτη και την έγκριση της πληρωμής από την πιστωτική κάρτα πελάτη για το υπόλοιπο ποσό μέσω email στο [email protected] (αναφέροντας πάντα τον αριθμό αναφοράς της κράτησης του Πελάτη). Δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν πελάτη να επιβιβαστεί στο σκάφος, εκτός εάν η τιμή για την κρουαζιέρα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία/προϊόν που έχει δεσμευτεί κατά τη στιγμή της κράτησης έχει εξοφληθεί πλήρως σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

4.6 Σε περίπτωση που η τιμή κρουαζιέρας που αναγράφεται ή/και αναφέρεται ή/και διαφημίζεται μέσω της ιστοσελίδας ή της Εταιρείας ή του ταξιδιωτικού πράκτορα ή οποιασδήποτε άλλης πηγής είναι εσφαλμένη λόγω ανθρώπινου σφάλματος, τυπογραφικού σφάλματος ή τεχνικού σφάλματος, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διόρθωσης του σφάλματος και να ζητήσει από τον Πελάτη να καταβάλει το σωστό ποσό ή να ακυρώσει κατόπιν γραπτών οδηγιών του Πελάτη την κράτηση και να προβεί σε πλήρη επιστροφή της τιμής που έχει ήδη καταβληθεί από τον Πελάτη. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διατήρησης και εκτέλεσης μιας τέτοιας κράτησης που προκύπτει από το σφάλμα.

4.7 Η κράτηση του Πελάτη θα χρεωθεί στα ακόλουθα νομίσματα, σύμφωνα με τη χώρα καταγωγής του Πελάτη:

ΧΩΡΑ – ΝΟΜΙΣΜΑ
Όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ (εκτός Ην. Βασιλείου) – Ευρώ (EUR / €)
Ηνωμένο Βασίλειο – Αγγλική Λίρα (GBP / £)
Όλες οι άλλες χώρες – Αμερικανικό Δολλάριο (USD / $)

4.8 Ο πελάτης θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για οποιαδήποτε τιμή οφείλεται στο πλαίσιο της κράτησης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της περίπτωσης στην οποία ο ταξιδιωτικός πράκτορας που χρησιμοποιήθηκε από τον Πελάτη για την κράτηση μιας κρουαζιέρας με την Εταιρεία δεν έχει καταβάλει στην Εταιρεία τα χρήματα που κατέβαλε ο πελάτης για την εν λόγω κράτηση. Επιπλέον, κάθε επιστροφή που πραγματοποιείται από την Εταιρεία στον αντιπρόσωπο του Πελάτη θεωρείται πληρωμή στον Πελάτη, ανεξάρτητα από το αν ο αντιπρόσωπος έχει πράγματι παραδώσει τα χρήματα της επιστροφής στον Πελάτη.


5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΜΒΛΗΘΕΝΤΕΣ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ, ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

5.1 Η διαμονή σε ξενοδοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια, οι χερσαίες μεταφορές παρέχονται από ανεξάρτητους συμβληθέντες, δηλαδή από τοπικούς προμηθευτές οι οποίοι θα υπόκεινται σε τοπικούς νόμους, κανόνες, κανονισμούς και πρότυπα, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης των εν λόγω Υπηρεσιών. Όταν οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται στην κράτηση, το πακέτο θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί εάν τηρούνται οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί. Τέτοιοι ανεξάρτητοι συμβληθέντες δεν ενεργούν σε καμία στιγμή ως αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι της Εταιρείας.

5.1.2 Η Εταιρεία δεν ιδιωτικοποιείται ή ελέγχει κανέναν τέτοιο ανεξάρτητο συμβληθέντα, δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή παραδοχή οποιουδήποτε είδους ως προς την απόδοσή τους ή/και την καταλληλότητά τους και δεν δεσμεύεται να επιβλέπει τις δραστηριότητές τους. Η Εταιρεία ενεργεί ως ενδιάμεσος για τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες που δεν παρέχονται άμεσα από αυτήν και δεν αποτελούν μέρος του πακέτου Πελατών. Κάθε πελάτης που αγοράζει ή χρησιμοποιεί τέτοιες υπηρεσίες ή δραστηριότητες θα εισέρχεται απευθείας σε σύμβαση με τον ανεξάρτητο συμβληθέντα και θα θεωρείται ότι συμφωνεί και συναινεί ότι οποιαδήποτε ευθύνη για οποιονδήποτε θάνατο, τραυματισμό, ασθένεια, συναισθηματική δυσφορία, ψυχική ταλαιπωρία ή ψυχολογική βλάβη του Πελάτη ή η απώλεια ή η ζημιά σε ακίνητα αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του παρόχου της εν λόγω υπηρεσίας ή δραστηριότητας. Η Εταιρεία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμβατικής σχέσης σε σχέση με αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από ανεξάρτητους εργολάβους/συμβληθέντες και ως τέτοια, δεν θα είναι ούτε θα ευθύνεται κατά οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε τέτοιου παρόχου που σχετίζεται με ή που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες.

5.1.3 Για όλες αυτές τις υπηρεσίες (διαμονή σε ξενοδοχείο, αεροπορικά εισιτήρια, χερσαίες μεταφορές και εκδρομές ξηράς) που θα κληστούν, οι όροι και οι προϋποθέσεις του ανεξάρτητου αναδόχου/συμβληθέντα που σχετίζονται με την κράτηση Πελατών θα ισχύουν (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σχετικών πολιτικών ακύρωσης) επιπροσθέτως των παρόντων Όρων, και αυτοί (κατά περίπτωση) ενσωματώνονται ρητώς στη σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας.

5.1.4 Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις υπηρεσίες που περιγράφονται είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος.


5.2 ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

5.2.1 Το πλήρες πακέτο κρουαζιέρας περιλαμβάνει προκαθορισμένες χερσαίες εκδρομές. Δεν δύνανται να παρασχεθούν εναλλακτικές χερσαίες εκδρομές. Η Εταιρεία θα ασκεί εύλογη επιδεξιότητα και φροντίδα κατά την επιλογή ενός αξιόπιστου προμηθευτή Χερσαίων Εκδρομών.

5.2.2 Όσον αφορά την ιδιαιτερότητα κάποιων εκδρομών, δεν θα είναι όλες προσιτές σε Πελάτες με ειδικές ανάγκες. Συνεπώς, πριν από την κράτηση της κρουαζιέρας, η Εταιρεία συνιστά στους Πελάτες να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω μέσω της Ιστοσελίδας ή μέσω των γραφείων της, για να διαπιστώσουν εάν οι εκδρομές που τους ενδιαφέρουν είναι προσβάσιμες από άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι ευθύνη του Πελάτη αφού έχει λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από την Εταιρεία ως προς την καταλληλότητα της χερσαίας εκδρομής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Πελάτη, να εκτιμήσει κατά πόσο οι εκδρομές στην ξηρά που αποτελούν μέρος της συνολικού πακέτου κρουαζιέρας είναι κατάλληλες γι’ αυτόν ή για όποιον ταξιδεύει μαζί τους για διακοπές.

5.2.3 Παρακαλούμε σημειώστε ότι τόσο οι διαδρομές όσο και τα χρονοδιαγράμματα των χερσαίων εκδρομών που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα και σε οποιοδήποτε υλικό διανέμεται από την Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των φυλλαδίων) προορίζονται να είναι καθαρά ενδεικτικά και ενδεχομένως να υπόκεινται σε αλλαγές. Τα δρομολόγια και τα χρονοδιαγράμματα των χερσαίων εκδρομών μπορεί επίσης να υπόκεινται σε αλλαγές λόγω είτε αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων πέραν του ελέγχου της Εταιρείας είτε λόγω εξωτερικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, καιρικών συνθηκών ή / και λειτουργικών απαιτήσεων των παρόχων υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν πρέπει να είναι υπεύθυνη ή να ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε τροποποίηση ή / και ακύρωση όσον αφορά τις εκδρομές στην ξηρά.

5.2.4 Οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν επιπλέον χερσαία εκδρομή μέσω της Ιστοσελίδας ή επί των σκαφών που εκτελούν την κρουαζιέρα.

5.2.5 Οι λεπτομερείς όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις εκδρομές στην ξηρά είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος ή αυτές μπορούν να βρεθούν στο www.celestyal.com. Οι ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ενσωματώνονται ρητά στη σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις κράτησης.


6. ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Η αλλαγή της κράτησης μετά την επιβεβαίωση της δεν επιτρέπεται γενικά εκτός από ειδικές περιστάσεις και υπό την επιφύλαξη της απόλυτης διακριτικής ευχέρειας της Εταιρείας. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς αμέσως και μπορεί να γίνει χρέωση διαχείρισης.


7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης μπορεί να μεταβιβάσει το συμβόλαιο διακοπών του Πελάτη σε άλλο πρόσωπο που μπορεί να συμμορφωθεί με όλους τους όρους της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία θα έχει γραπτή προειδοποίηση 7 ημερών πριν την έναρξη των διακοπών.
Όπου η Εταιρεία συμφωνεί με τη μεταβίβαση, τόσο ο αρχικός Πελάτης όσο και ο υποκαθηστάμενος Πελάτης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι για την πληρωμή οποιουδήποτε οφειλόμενου υπολοίπου και για οποιεσδήποτε λογικές πρόσθετες αμοιβές, χρεώσεις ή άλλα έξοδα που προκύπτουν από τη μεταβίβαση.


8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

8.1 Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την κρουαζιέρα που έχει κλείσει, ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως την Εταιρεία με καταγεγραμμένη παράδοση στη διεύθυνση που αναφέρθηκε παραπάνω ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μετά την παραλαβή των οδηγιών του Πελάτη, η Εταιρεία θα εκδώσει τιμολόγιο ακύρωσης και θα επιστρέψει τα χρήματα που οφείλονται στον Πελάτη.

8.2 Ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις:

Η ακύρωση αγορασμένου χώρου για μεμονωμένες κρατήσεις υπόκειται στα ακόλουθα πρόστιμα ακύρωσης (η πολιτική ακυρώσεων ισχύει μόνο για την τιμή της κρουαζιέρας):

2022
>90 μέρες ή περισσότερο πριν την έναρξη ταξιδίου εν πλω: Χωρίς χρέωση/ Πλήρης επιστροφή χρημάτων
89 – 30 ημέρες: Απώλεια ποσού προκαταβολής
29 ημέρες ή λιγότερο: Χωρίς επιστροφή εξαιρουμένων των εξόδων λιμένα και υπηρεσιών:

2023
>90 μέρες ή περισσότερο πριν την έναρξη ταξιδίου εν πλω: 50€/60 US$/40 GBP/80 AU$/80 NZ$, διαχειριστικό τέλος ανά καμπίνα
89 – 30 ημέρες: Απώλεια ποσού προκαταβολής
29 ημέρες ή λιγότερο: Καμία επιστροφή χρημάτων, εκτός των τελών λιμένος και υπηρεσιών

Οι παραπάνω χρεώσεις επιβαρύνονται με το πλήρες ναύλο του πακέτου διακοπών σας. Οποιεσδήποτε χρεώσεις για πρόσθετα προϊόντα και / ή υπηρεσίες ταξιδιωτικών υπηρεσιών που δεν αποτελούν μέρος του all-inclusive πακέτου σας πρέπει να επιστραφούν πλήρως κατά τη στιγμή της ακύρωσης πριν από την έναρξη του ταξιδίου εν πλω.

8.3 Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο διακοπών πριν από την έναρξη των διακοπών χωρίς να καταβάλει οποιοδήποτε τέλος ακύρωσης σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων που συμβαίνουν στον τόπο προορισμού ή στο άμεσο περιβάλλον του και επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση των διακοπών. Σε τέτοιες περιστάσεις, ο Πελάτης δικαιούται πλήρη επιστροφή ή τις πληρωμές που έχει κάνει για τις διακοπές, αλλά δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.


9. ΑΛΛΑΓΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

9.1 Οι κρουαζιέρες στην Ιστοσελίδα προγραμματίζονται αρκετούς μήνες νωρίτερα και παρά τις προσπάθειες να τηρηθούν όσα διαφημίζονται, είναι μερικές φορές απαραίτητο να γίνουν αλλαγές. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε μέρος της κρουαζιέρας, εάν ο Πλοίαρχος ή ο Μεταφορέας κρίνει ότι αυτή η τροποποίηση ή τερματισμός είναι για οποιονδήποτε λόγο απαραίτητο για την καλή διαχείριση του σκάφους ή του Μεταφορέα ή για λόγους αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, κακές καιρικές συνθήκες, πόλεμο ή απειλή πολέμου, ταραχές, πολιτικές αναταραχές, καταστροφές, πράξεις του Θεού, πραγματικές ή απειλούμενες τρομοκρατικές δραστηριότητες, φυσικές και πυρηνικές καταστροφές, πυρκαγιές, ή απειλητικές απεργίες ή οποιαδήποτε βιομηχανική ενέργεια ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση εκτός του ελέγχου της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για αλλαγή ή ακύρωση λόγω γεγονότων που (α) μπορούν να αποδοθούν σε τρίτους που δεν σχετίζονται με την παροχή της κρουαζιέρας ή (β) είναι απρόβλεπτες ή αναπόφευκτες ή (γ) οφείλονται σε ασυνήθιστες και απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός του ελέγχου της Εταιρείας, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τη δέουσα προσοχή ή η Εταιρεία δεν θα μπορούσε να προβλέψει ή να προλάβει.

9.2 Η Εταιρεία μπορεί να ακυρώσει το συμβόλαιο διακοπών των Πελατών και να επιστρέψει πλήρως στους Πελάτες ό,τι αντιστοιχεί σε τυχόν πληρωμές που έγιναν για τις διακοπές χωρίς να καταβάλει πρόσθετη αποζημίωση αν ο αριθμός των Πελατών που έκανε Κράτηση δεν πληροί τους ελάχιστους αριθμούς που απαιτούνται για την αναχώρηση της κρουαζιέρας βάσει δρομολογίου και η Εταιρεία ειδοποιεί τους Πελάτες για την ακύρωση του συμβολαίου διακοπών το αργότερο:

(α) 20 ημέρες πριν από την έναρξη των διακοπών σε περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν περισσότερο από 6 ημέρες
(β) 7 ημέρες πριν από την έναρξη των διακοπών σε περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ 2 και 6 ημερών
(γ) 48 ώρες πριν από την έναρξη των διακοπών σε περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν λιγότερο από 2 ημέρες

9.3 Σε περίπτωση που επιβάλλεται όπως η Εταιρεία πριν από την αναχώρηση να τροποποιήσει ουσιωδώς έναν σημαντικό όρο της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της τιμής ή της ακύρωσης πριν από την πλεύση, η Εταιρεία θα ειδοποιήσει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό και θα δώσει στον Πελάτη τις ακόλουθες επιλογές:

(α) Πλήρης επιστροφή του ποσού ή των χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν· ή
(β) εναλλακτική κρουαζιέρα της ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας χωρίς πρόσθετο κόστος. ή
(γ) εναλλακτική κρουαζιέρα χαμηλότερης αξίας με επιστροφή της διαφοράς.

Με την παραλαβή αυτών των επιλογών, ο Πελάτης πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρεία το συντομότερο δυνατόν για την επιλογή του Πελάτη. Μια εναλλακτική κρουαζιέρα μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή εντός 12 μηνών από την ακυρωμένη κρουαζιέρα. Η Εταιρεία επιστρέφει το ποσό στον Πελάτη εντός 14 ημερών από τη λήξη της σύμβασης.

9.4 Η Εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη για την παροχή όλων των στοιχείων της διαφημιζόμενης κρουαζιέρας, αλλά αν παραλείψει να παράσχει κάτι για το οποίο έχει γίνει κράτηση, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία ή τον εκπρόσωπό της χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν ο Πελάτης θεωρήσει ότι κάποια από τις υπηρεσίες βάσει της σύμβασης των διακοπών δεν παρασχέθηκε σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Η παράλειψη του Πελάτη να ειδοποιήσει την Εταιρεία ή τον εκπρόσωπό της μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό οποιασδήποτε μείωσης στην τιμή ή της αποζημίωσης για πρόκληση ζημίας, εφόσον η ειδοποίηση αυτή θα συντελούσε στην αποτροπή ή την μείωση της τελεσθείσας ζημίας.

9.5 Η Εταιρεία θα αποκαταστήσει οποιαδήποτε έλλειψη εκτέλεσης των υπηρεσιών βάσει της σύμβασης διακοπών κρουαζιέρας που θα γνωστοποιήσει ο Πελάτης εκτός εάν:

(i) Είναι αδύνατο να το πράξει, ή
(ii) θα έχει δυσανάλογο κόστος, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας και την αξία της επηρεαζόμενης υπηρεσίας.

9.6 Εάν μετά την πλεύση δεν μπορεί να παρασχεθεί ένα σημαντικό μέρος της κρουαζιέρας, η Εταιρεία θα προσφέρει χωρίς επιπλέον κόστος στον Πελάτη, κατάλληλες εναλλακτικές διαρρυθμίσεις, όπου είναι δυνατόν, ισοδύναμες ή υψηλότερες από εκείνες που καθορίζονται στη σύμβαση, για τη συνέχιση της κρουαζιέρας και να αποζημιώσει τον Πελάτη για τυχόν διαφορά τιμής.

Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή κατάλληλης εναλλακτικής λύσης ή ο Πελάτης απορρίψει οποιεσδήποτε εναλλακτικές λύσεις, υπό τον όρο ότι η απόρριψη του Πελάτη είναι εύλογη, η Εταιρεία θα παράσχει στον Πελάτη αντίστοιχη μεταφορά πίσω στον τόπο όπου ξεκίνησε η κρουαζιέρα ή σε άλλο τόπο στον οποίο ο Πελάτης συμφωνεί, και όπου είναι απαραίτητο, να προσφέρει το αντιστάθμισμα στον Πελάτη.

9.7 Ο Πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωσης αν η Εταιρεία αποδείξει ότι η μη εκτέλεση της σύμβασης καταλογίζεται στον Πελάτη, καταλογίζεται σε τρίτο που δεν έχει σχέση με την παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση διακοπών και το εν λόγω ήταν απρόβλεπτο ή αναπόφευκτο . ή λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων.

9.8 Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα σημαντικών αλλαγών: αύξηση της τιμής άνω του 8% και οποιαδήποτε μεταβολή των παραγόντων που είναι θεμελιώδεις για την απόλαυση των διακοπών όταν θεωρούνται ως σύνολο. Σε σχέση με τη συγκεκριμένη ρήτρα, δεν θεωρούνται σημαντικές τροποποιήσεις: α) αλλαγή αερομεταφορέων, χρονοδιαγράμματα πτήσεων και δρομολόγια, με την προϋπόθεση ότι οι ημερομηνίες αναχώρησης και άφιξης παραμένουν αμετάβλητες και ο Πελάτης μπορεί να επιβιβαστεί και να αποβιβαστεί, όπως έχει προγραμματιστεί, β) η αντικατάσταση του σκάφους · (γ) η τροποποίηση του δρομολογίου της κρουαζιέρας · δ) αλλαγή καμπίνας ή αλλαγή διαμονής σε ξενοδοχείο, υπό την προϋπόθεση ότι η καμπίνα ή / και το ξενοδοχείο είναι στην ίδια ή υψηλότερη κατηγορία · ε) αλλαγές στο πρόγραμμα παρουσιάσεων και άλλων μορφών ψυχαγωγίας στο σκάφος.

9.9 Εάν είναι απαραίτητο για τεχνικούς, λειτουργικούς ή άλλους λόγους, ο χειριστής κρουαζιέρας ή / και η Εταιρεία μπορούν να αντικαταστήσουν το σκάφος με άλλο σκάφος με παρόμοια χαρακτηριστικά. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν αποτελεί σημαντική μεταβολή όπως αναφέρεται στην παρούσα ρήτρα.

9.10 Ο Μεταφορέας, και, για λογαριασμό του, ο Πλοίαρχος του σκάφους μπορεί επίσης να τροποποιήσει το δρομολόγιο της κρουαζιέρας για λόγους αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων ή για λόγους ασφάλειας του πλοίου ή της ναυσιπλοΐας. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν αποτελεί σημαντική μεταβολή όπως αναφέρεται στην παρούσα ρήτρα.

9.11 Ο κατάλογος των παραπάνω παραδειγμάτων που δεν θεωρούνται σημαντικές τροποποιήσεις των Πελατών δεν είναι εξαντλητική και δεν εμποδίζει την Εταιρεία να αντιμετωπίζει άλλα γεγονότα ως μη σημαντικές αλλαγές.


10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

10.1 Ο Πελάτης θα πρέπει να διασφαλίσει ότι έχει κατάλληλη ασφάλεια ταξιδίου για όλη τη διάρκεια των διακοπών για να καλύψει τον ίδιο αναφορικά με ακύρωση συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης της σύμβασης από τον Πελάτη, κόστος βοήθειας, αρρώστειας, θανάτου ή προσωπικού τραυματισμού, ιατρικής περίθαλψης, ζημίας σε και/ή απώλειας σε αποσκευές, επαναπατρισμού.


11. ΕΥΘΥΝΗ

11.1 Η Εταιρεία αναλαμβάνει την ευθύνη για την παροχή όλων των στοιχείων της διαφημιζόμενης κρουαζιέρας, αλλά αν δεν παράσχει όσα έχουν καταγραφεί, η Εταιρεία δεν ευθύνεται εάν ο λόγος οφείλεται σε:

(i) Υπαιτιότητα του Πελάτη ή οποιουδήποτε αναφέρεται στην κράτηση.

(ii) υπαιτιότητα τρίτου που δεν έχει σχέση με την παρούσα σύμβαση και επρόκειτο για γεγονός απρόβλεπτο και αναπόφευκτο.

(iii) αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

11.2 Η ευθύνη της Εταιρείας είναι περιορισμένη και σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει την ευθύνη του Μεταφορέα σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Μεταφοράς.

11.3 Τα όρια ευθύνης και ο χρόνος υποβολής αιτημάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών ενσωματώνονται ρητά στους παρόντες Όρους Κράτησης με σκοπό τον περιορισμό του ποσού της Αποζημίωσης που καταβάλλεται από την Εταιρεία.

11.4 Η Σύμβαση των Αθηνών είναι μια διεθνής Σύμβαση που διέπει τη θαλάσσια μεταφορά των Πελατών και των αποσκευών τους μεταξύ Μεταφορέα και Πελάτη. Σύμφωνα με την Σύμβαση των Αθηνών, η ευθύνη για σωματικές βλάβες / θάνατο είναι περιορισμένη. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στα 46.666 ΕΤΔ (Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα) σύμφωνα με τη Σύμβαση των Αθηνών, όπου ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013 και / ή σε 400.000 ΕΤΔ ανά Πελάτη ανά περιστατικό βάσει του Κανονισμού 392/2009 της ΕΕ, όπου ισχύει. Η ευθύνη της Εταιρείας για απώλεια ή ζημιά στις αποσκευές είναι επίσης περιορισμένη και η Σύμβαση των Αθηνών ή / και ο Κανονισμός 392/2009 της ΕΕ περιορίζεται στα ποσά που καθορίζονται εκεί, τα οποία προβλέπουν ειδικές ρυθμίσεις για τιμαλφή και καθορίζει τις προθεσμίες για την άσκηση της αξίωσης. Η Σύμβαση των Αθηνών προϋποθέτει ότι οι αποσκευές παραδόθηκαν χωρίς βλάβη στον Πελάτη, εκτός αν δοθεί γραπτή ειδοποίηση: (α) σε περίπτωση εμφανούς ζημίας, πριν ή κατά τη στιγμή της αποβίβασης ή της επαναποστολής. (β) σε περίπτωση ζημίας η οποία δεν είναι εμφανής ή απώλειας, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αποβίβασης ή επαναποστολής ή από την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί αυτή η επαναποστολή. Ο Πελάτης αποκλείεται να προβεί σε διπλή είσπραξη έναντι της Εταιρείας για οποιοδήποτε θάνατο ή τραυματισμό, απώλεια ή ζημία στις αποσκευές που υπέστη κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας για τα οποία έχει ήδη ασκηθεί αξίωση έναντι άλλου μέρους, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του Μεταφορέα.
Για αξιώσεις αναφορικά με αποσκευές που λείπουν ή που έχουν υποστεί ζημιά, ο Πελάτης πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του εισιτηρίου του ή που περιλαμβάνεται στους όρους μεταφοράς του Μεταφορέα. Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι ισχύουν χρονικά όρια εντός των οποίων μπορείτε να ειδοποιήσετε την Εταιρεία ή τον Μεταφορέα και να προβείτε σε αξίωση. Η Εταιρεία δεν θα δεχθεί την ευθύνη για αντικείμενα υψηλής αξίας τα οποία ο Πελάτης πρέπει να ασφαλίσει για το κατάλληλο ποσό. Εάν δεν υπάρχουν ισχύοντα όρια για τις αποσκευές τότε η ευθύνη της Εταιρείας θα περιοριστεί στα 600 Ευρώ ανά άτομο.

11.5 Εφόσον η Εταιρεία ή ο Μεταφορέας ευθύνεται έναντι του Πελάτη για αξιώσεις που απορρέουν από θαλάσσια μεταφορά, η Εταιρεία και / ή ο Μεταφορέας έχουν δικαίωμα σε όλα τα δικαιώματα υπεράσπισης, ασυλίας και περιορισμών που διατίθενται αντίστοιχα, έναντι του πραγματικού μεταφορέα και κατά τις αντίστοιχες συμβάσεις, και καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θεωρείται ως παραίτηση από αυτά. Εφόσον οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας καταστεί άκυρη από τη Σύμβαση των Αθηνών ή από οποιαδήποτε νομοθεσία που είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέα ή είναι άλλως πώς ανεφάρμοστη, είναι άκυρη στο βαθμό που προβλέπεται αλλά όχι περισσότερο.

11.6 Ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο αντίθετο στην παρούσα Συμφωνία, η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι των Πελατών ή οποιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους για οποιαδήποτε απώλεια ή προσδοκώμενη απώλεια κερδών, απώλεια εσόδων, απώλεια χρήσης, απώλεια συμβολαίου ή άλλης ευκαιρίας ούτε για οποιαδήποτε άλλη επακόλουθη ή έμμεση απώλεια ή ζημία παρόμοιας φύσης. Για αξιώσεις που δεν αφορούν σωματικές βλάβες, θάνατο ή ασθένεια ή που δεν υπόκεινται στις προαναφερθείσες συμβάσεις, κάθε ευθύνη της Εταιρείας για αμέλεια ή / και παραλείψεις των προμηθευτών της περιορίζεται στο ανώτατο όριο της τιμής που ο Πελάτης κατέβαλε για τη Σύμβαση όχι συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων και των εξόδων διαχείρισης. Σε περίπτωση απώλειας ή / και ζημιάς στις αποσκευές ή / και σε άλλα προσωπικά είδη, τότε η ευθύνη της Εταιρείας δεν θα υπερβαίνει τα 600 ευρώ. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε τιμαλφή οποιασδήποτε φύσης. Η χρήση χρηματοκιβωτίων στο πλοίο δεν αποτελεί κατάθεση στο σκάφος βάσει της Σύμβασης ή του Κανονισμού.

Εάν οποιαδήποτε διεθνής σύμβαση αφορά ή διέπει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή τις παροχές που περιλαμβάνονται στην Κράτηση Πελατών που οργανώνονται ή παρέχονται από την Εταιρεία ή παρέχονται από οποιονδήποτε από τους προμηθευτές της Εταιρείας και ο Πελάτης προβάλει οποιαδήποτε απαίτηση έναντι της Εταιρείας, θανάτου, τραυματισμού, απώλειας ή ζημίας που υπέστη κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσμα της παροχής αυτών των υπηρεσιών ή ευκολιών, την ευθύνη της Εταιρείας να καταβάλει στον Πελάτη ή σε οποιοδήποτε μέλος της παρέας στην Κράτηση του Πελάτη την αποζημίωση ή / και το ποσό (εάν υπάρχει) καταβλητέο στον Πελάτη ή σε οποιοδήποτε μέλος της παρέας στην Κράτηση του Πελάτη από την Εταιρεία, θα περιορίζεται σύμφωνα με ή / και κατά τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται από τη σχετική διεθνή σύμβαση (σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των όρων ευθύνης, προθεσμίας για την άσκηση οποιασδήποτε αξίωσης και του είδους και του ποσού της αποζημίωσης που δύνανται να αποδοθεί). Οι Διεθνείς Συμβάσεις που μπορούν να ισχύσουν περιλαμβάνουν: όσον αφορά τα διεθνή αεροπορικά ταξίδια, τη Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929 (όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Χάγης του 1955 και από οποιοδήποτε Πρόσθετο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1975), όσον αφορά τα σιδηροδρομικά ταξίδια, τη σύμβαση COTIF σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 1980 (όπως τροποποιήθηκε) · όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, το PLR και, κατά περίπτωση, τη Σύμβαση των Αθηνών του 1974 · όσον αφορά τις οδικές μεταφορές, τη σύμβαση της Γενεύης του 1973 · και, όσον αφορά τα ξενοδοχεία, τη Σύμβαση των Παρισίων του 1962. Η Εταιρεία θα παράσχει στον Πελάτη αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων εάν ο Πελάτης τα ζητήσει από την Εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία θα θεωρείται ότι επωφελείται οποιουδήποτε ορίου αποζημιώσεων που περιέχεται σε οποιαδήποτε από αυτές τις συμβάσεις ή σε άλλες διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν για την Κρατήσεις Πελατών και ενσωματώνονται με παραπομπή σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις της κράτησης.


12. ΥΓΕΙΑ

12.1 Ο Πελάτης εγγυάται ότι αυτός και όλοι που ταξιδεύουν στην ίδια κράτηση είναι κατάλληλοι για να ταξιδέψουν. Οποιοσδήποτε Πελάτης έχει οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη φυσική του κατάσταση για να ταξιδέψει πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό ιατρού πριν από την κράτηση.

12.2 Η Εταιρεία, οι τοπικές Λιμενικές Αρχές και / ή ο Μεταφορέας έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται ένα Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Υγείας για λογαριασμό τους ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τυχόν συμπτώματα της ασθένειας συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, γαστρεντερικών ασθενειών. Όσον αφορά τις θαλάσσιες ή / και αεροπορικές μεταφορές, ο Μεταφορέας μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση σε οποιονδήποτε Πελάτη θεωρεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια ότι θα έχει συμπτώματα οποιασδήποτε ιογενούς ή βακτηριακής ασθένειας που συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε Norovirus. Η άρνηση του Πελάτη να συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης.

12.3 Οι Μεταφορείς δια θαλάσσης μπορούν να αρνηθούν το ταξίδι σε οποιοδήποτε Πελάτη θεωρούν ακατάλληλο για ταξίδια ή που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια ή εξαιτίας του οποίου πιθανόν να τους απορριφθεί η άδεια να προσγειωθούν σε οποιοδήποτε λιμάνι ή να καταστήσουν υπεύθυνο τον Μεταφορέα για τη συντήρηση του Λιμένα ή τον επαναπατρισμό. Αυτά τα θέματα παρατίθενται πληρέστερα στους Όρους Μεταφοράς του Μεταφορέα.

12.4 Οι Μεταφορείς δια θαλάσσης μπορεί να απαιτήσουν από τον Πελάτη να παραμείνει στην καμπίνα του για λόγους υγείας και ασφάλειας.

12.5 Δεδομένου ότι τα κρουαζιερόπλοια επί των οποίων παρέχονται οι διακοπές δεν είναι εξοπλισμένα για αρωγή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού, οι κρατήσεις δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από Πελάτες οι οποίοι κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης έχουν εισέλθει στην 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης εκτός εάν υπάρχει ιατρικό πιστοποιητικό ικανότητας ταξιδίου. Εφιστάται η προσοχή του Πελάτη στην ενότητα με τίτλο “Ιατρική περίθαλψη” παρακάτω και στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Μεταφοράς του Μεταφορέα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν φέρει καμία ευθύνη εάν το σκάφος ή ο γιατρός δεν είναι σε θέση να παράσχουν την απαραίτητη θεραπεία. Ο γιατρός επί του σκάφους δεν είναι κατάλληλος να ξεγεννήσει ή να δώσει προγεννητική ή μεταγεννητική θεραπεία.


13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

13.1 Ο Πελάτης καλείται να παράσχει πλήρη στοιχεία κατά την κράτηση, εάν ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε Πελάτης που ταξιδεύει στην κράτηση του Πελάτη έχει μειωμένη κινητικότητα ώστε η Εταιρεία να μπορεί να εξετάσει εάν οι διακοπές κρουαζιέρας είναι γενικά κατάλληλες για άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Ο Πελάτης καλείται να παράσχει πλήρη στοιχεία κατά τη στιγμή της κράτησης, εάν ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε Πελάτης ταξιδεύει στην κράτηση του Πελάτη δεν είναι καλά, έχει κάποιο είδος αναπηρίας ή μειωμένη κινητικότητα, εάν ο Πελάτης ή οποιοδήποτε άτομο ταξιδεύει με την κράτησή του έχει οποιεσδήποτε ειδικές απαιτήσεις θέσης και/ή εάν ο Πελάτης / ή οποιοσδήποτε ταξιδεύει στην κράτηση του Πελάτη χρειάζεται να φέρει οποιοδήποτε ιατρικό εξοπλισμό στο πλοίο. Είναι ευθύνη του Πελάτη να ειδοποιήσει την Εταιρεία πριν από την κράτηση, εάν ο Πελάτης ή οποιοδήποτε πρόσωπο στην κράτηση του Πελάτη χρειάζεται να διαθέτει ιατρικό εξοπλισμό επί του σκάφους έτσι ώστε η Εταιρεία να μπορεί να διασφαλίσει ότι ο ιατρικός εξοπλισμός μπορεί να μεταφερθεί ή / και να μεταφερθεί με ασφάλεια.

Ο Πελάτης καλείται να παράσχει πλήρη στοιχεία κατά την κράτηση, εάν ο Πελάτης / ή οποιοσδήποτε ταξιδεύει στην κράτηση του Πελάτη χρειάζεται να φέρει αναγνωρισμένο σκύλο βοήθειας στο σκάφος. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι οι σκύλοι βοήθειας υπόκεινται σε εθνικούς κανονισμούς. Όταν η Εταιρεία θεωρεί ότι είναι απολύτως απαραίτητο για την ασφάλεια και την άνεση του Πελάτη ή οποιουδήποτε προσώπου που ταξιδεύει στην κράτηση του Πελάτη, μπορεί να απαιτεί από ένα άτομο με Αναπηρία ή από άτομα με μειωμένη κινητικότητα να συνοδεύεται από άλλο άτομο ικανό να παράσχει την απαιτούμενη βοήθεια προς το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα. Η απαίτηση αυτή θα βασίζεται αποκλειστικά στην Εταιρεία η οποία θα αξιολογεί τον Πελάτη ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ταξιδεύει στην κράτηση του Πελάτη για λόγους ασφαλείας και η οποία απαίτηση μπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως του πλοίου ή/και του δρομολογίου.

13.2 Εάν ο Πελάτης ή οποιοσδήποτε ταξιδεύει στην κράτηση του Πελάτη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες καταστάσεις, Αναπηρία ή Μειωμένη Κινητικότητα που απαιτούν προσωπική φροντίδα ή εποπτεία τότε, τέτοια προσωπική φροντίδα ή εποπτεία πρέπει να διοργανώνεται από τον Πελάτη και με έξοδα του Πελάτη. Το σκάφος δεν είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες ανάπαυλας, προσωπικής φροντίδας ή επίβλεψης ή οποιαδήποτε άλλη μορφή φροντίδας για φυσικές ή ψυχιατρικές ή άλλες καταστάσεις.

13.3 Εάν μετά την προσεκτική αξιολόγηση του Πελάτη ή οποιουδήποτε προσώπου που ταξιδεύει στην κράτηση του Πελάτη, τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις του, η Εταιρεία καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Πελάτης ή το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια και σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας τότε η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την αποδοχή μιας κράτησης ή την επιβίβαση ενός ατόμου με αναπηρία ή ενός ατόμου με μειωμένη κινητικότητα για τους ειρημένους λόγους ασφαλείας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει τον Πελάτη ή οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει και δεν έχει ενημερώσει επαρκώς την Εταιρεία για τυχόν Αναπηρίες ή ανάγκες συνδρομής προκειμένου η Εταιρεία να προβεί σε τεκμηριωμένη εκτίμηση ότι ο Πελάτης μπορεί να μεταφερθεί με ασφαλή ή λειτουργικά εφικτό τρόπο για λόγους ασφάλειας. Εάν ο Πελάτης ή το άτομο που ταξιδεύει στην κράτηση του Πελάτη δεν συμφωνεί με απόφαση της Εταιρείας, τότε ο Πελάτης πρέπει να υποβάλει γραπτή καταγγελία μαζί με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στην Εταιρεία και το θέμα θα εξεταστεί από Ανώτερο Διευθυντή.

13.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να μεταφέρει τον Πελάτη ή οποιονδήποτε ταξιδεύει στην κράτηση του Πελάτη ο οποίος κατά τη γνώμη της Εταιρείας ή / και του Μεταφορέα είναι ακατάλληλος για ταξίδια ή η κατάσταση του οποίου μπορεί να συνιστά κίνδυνο για τον εαυτό του ή για άλλους στην Κρουαζιέρα με βάση την ασφάλεια. Για την ασφάλεια και άνεση του Πελάτη, εάν ο Πελάτης ή οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στην κράτηση του Πελάτη γνωρίζει μεταξύ της ημερομηνίας κράτησης του Πακέτου και της ημερομηνίας έναρξης του Πακέτου ότι ο Πελάτης ή οποιοδήποτε άτομο βρίσκεται στην κράτησή του θα χρειαστεί ειδική φροντίδα ή βοήθεια όπως περιγράφεται παραπάνω, ο πελάτης / τα άλλα πρόσωπα ως άνω αναφέρονται καλούνται να ενημερώσουν την Εταιρεία αμέσως ώστε η Εταιρεία να μπορέσει να προβεί σε τεκμηριωμένη εκτίμηση αν ο Πελάτης ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ταξιδεύει στις κρατήσεις του Πελάτη και απαιτεί τέτοια ειδική φροντίδα ή βοήθεια μπορεί να μεταφερθεί με ασφαλή ή λειτουργικά εφικτό τρόπο.

13.5 Τα σκάφη μπορούν να έχουν περιορισμένο αριθμό καμπινών κατάλληλων για άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν είναι όλα τα μέρη των σκαφών προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή / και είναι ειδικά εξοπλισμένα για να προσφέρουν πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες. Επομένως, όλες οι κρατήσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα κατάλληλων καταλυμάτων και, ανάλογα με την περίπτωση, από την παρουσία συνοδού που μπορεί να βοηθήσει το άτομο με αναπηρία. Αυτοί οι Πελάτες που περιορίζονται σε αναπηρικά καροτσάκια πρέπει να εφοδιάζονται με το δικό τους και ανάλογου μεγέθους αναπηρικό καροτσάκι. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία υποχρέωση να οργανώσει εναλλακτικές δραστηριότητες στο πλοίο ή στην ξηρά για Πελάτες με ειδικές ανάγκες ή οποιαδήποτε ευθύνη για τη μερική ή ολική αδυναμία οποιουδήποτε Πελάτη με αναπηρία να επωφεληθεί από διαφημιζόμενες υπηρεσίες ή δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών.

13.6 Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των ειδικών αναγκών ή απαιτήσεων των πελατών της, ιατρικών, διαιτητικών ή άλλων, αλλά τέτοια αιτήματα δεν αποτελούν μέρος της σύμβασης και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν μπορεί να ευθύνεται για την μη παροχή αυτών.


14 ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

14.1 Ο Πελάτης πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Πελάτης έχει ένα ολοκληρωμένο ταξιδιωτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη της ιατρικής περίθαλψης και του επαναπατρισμού. Οι πελάτες με ιατρικό ιστορικό ή προβλήματα συνιστάται να ζητήσουν συμβουλές από το γιατρό τους πριν ταξιδέψουν.

14.2 Παρόλο που παρέχονται ιατρικές εγκαταστάσεις στα κρουαζιερόπλοια, ο Πελάτης πρέπει να λάβει υπόψη του ότι ο γιατρός του πλοίου δεν είναι εξειδικευμένος και ότι το ιατρικό κέντρο του πλοίου δεν απαιτείται και δεν είναι εξοπλισμένο με τα ίδια πρότυπα όπως ένα νοσοκομείο εδάφους αλλά παρέχει γενική ιατρική περίθαλψη. Τα σκάφη μεταφέρουν ιατρικά εφόδια και εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κράτους σημαίας. Έτσι, ούτε η Εταιρεία ούτε ο Μεταφορέας ή ο γιατρός ευθύνονται έναντι του Πελάτη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αδυναμίας να θεραπεύσει οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση επί του σκάφους. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ενώ υπάρχει καταρτισμένος γιατρός στο πλοίο, είναι η υποχρέωση ή η ευθύνη του Πελάτη να ζητήσει ιατρική βοήθεια, εάν είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.

14.3 Πριν την αναχώρηση, οι Πελάτες θα πρέπει να αναζητήσουν τις κατάλληλες συμβουλές σχετικά με τα εμβόλια ή άλλα φάρμακα ή τις προφυλάξεις που απαιτείται να λάβουν για τις χώρες που πρόκειται να επισκεφθούν. Οι Πελάτες πρέπει να έχουν μαζί τους όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εμβολίων.

14.4 Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, ο Πελάτης μπορεί να χρειαστεί να μεταφερθεί στην ξηρά από τον Μεταφορέα και / ή τον Καπετάνιο για ιατρική περίθαλψη. Ούτε η Εταιρεία ούτε ο Μεταφορέας διατυπώνουν οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης σε οποιοδήποτε λιμάνι ή στον τόπο όπου αποβιβάζεται ο Πελάτης. Η Εταιρεία και ο Μεταφορέας δεν αποδέχονται καμία ευθύνη σε σχέση με τις ιατρικές εγκαταστάσεις που παρέχονται στην ξηρά.

14.5 Οι ιατρικές εγκαταστάσεις και τα πρότυπα ποικίλλουν από λιμάνι σε λιμάνι. Η Εταιρεία και ο Μεταφορέας δεν παρέχουν παραστάσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης στην ξηρά.


15. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

15.1 Η συμπεριφορά των πελατών δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο και/ή να στερεί την ασφάλεια, την ηρεμία και την απόλαυση της κρουαζιέρας από τους άλλους πελάτες. Οι πελάτες πρέπει να ενεργούν με σύνεση και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία ή / και ο Μεταφορέας και να συμμορφώνονται με τους διοικητικούς ή νόμιμους κανονισμούς που ισχύουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

15.2 Οι πελάτες δεν πρέπει να φέρουν ζώα, πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά, εκρηκτικά ή εύφλεκτες, τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες σε οποιοδήποτε πλοίο.

15.3 Οι Πελάτες ευθύνονται για τυχόν ζημιές που υποστεί η Εταιρεία ή / και ο Μεταφορέας ή / και οποιοσδήποτε προμηθευτής οποιασδήποτε υπηρεσίας που αποτελεί μέρος των Διακοπών ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του Πελάτη με αυτή τη ρήτρα. Συγκεκριμένα, ο Πελάτης θα ευθύνεται για κάθε ζημία που προκαλείται στο σκάφος ή την επίπλωση και τον εξοπλισμό του, για τραυματισμό ή απώλεια άλλων Πελατών και τρίτων καθώς και για όλες τις ποινές, πρόστιμα και έξοδα που οφείλονται εξαιτίας του Πελάτη και τα οποία η Εταιρεία, ο Μεταφορέας ή ο προμηθευτής πιθανόν να επωμιστούν να καταβάλουν στον λιμένα, τα τελωνεία, τις υγειονομικές ή άλλες αρχές οποιασδήποτε χώρας.

15.4 Ο Πελάτης πρέπει να παρέχει στην Εταιρεία όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του, που ενδέχεται να χρειαστούν από την Εταιρεία προκειμένου να ασκήσει δικαίωμα υποκατάστασης έναντι τρίτων που ενδέχεται να είναι οι υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια που υπέστη ο Πελάτης. Ο Πελάτης αν δεν συμμορφωθεί με την παρούσα ρήτρα ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για τυχόν ζημιά υποστεί η Εταιρεία λόγω πλήγματος του δικαιώματος της για υποκατάσταση λόγω μη συμμόρφωσης με την παρούσα ρήτρα.

15.5 Οι Πελάτες πρέπει να παρέχουν στην Εταιρεία όλες εκείνες τις πληροφορίες που ζητά η ίδια και οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να μπορεί η ίδια ή οι οποιοιδήποτε προμηθευτές υπηρεσιών των Διακοπών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με την ασφάλεια.


16. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

16.1 Είναι υποχρέωση του Πελάτη να έχει έγκυρο διαβατήριο, θεωρήσεις εισόδου, ιατρικές κάρτες και άλλα απαραίτητα έγγραφα για τους προγραμματισμένους λιμένες προσέγγισης και αποβίβασης. Ορισμένες χώρες εκτός της ΕΕ απαιτούν όπως ένα διαβατήριο να έχει ως εναπομείνουσα διάρκεια ισχύος συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπως 6 μήνες, ή λευκές σελίδες. Ορθά, έγκυρα και σε πλήρη ισχύ ταξιδιωτικά έγγραφα και ικανότητα για ταξίδι απαιτούνται κατά τη στιγμή της επιβίβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει την ικανότητά του για ταξίδι και ότι έχει όλα τα απαραίτητα και έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα για να μπορεί να ταξιδέψει και να κλείσει την κρουαζιέρα. Εάν ο Πελάτης αποτύχει να έχει όλα τα απαραίτητα και έγκυρα έγγραφα, η επιβίβαση επί του σκάφους θα απαγορευθεί και θα χρεωθούν πλήρως τα τέλη ακύρωσης και ο Πελάτης δε θα δικαιούται οποιαδήποτε επιστροφή της τιμής κρουαζιέρας. Οι πελάτες καλούνται να συμβουλεύονται τον ταξιδιωτικό πράκτορά τους ή την αρμόδια κυβερνητική αρχή στη χώρα του Πελάτη για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη θεώρηση εισόδου και για οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που ενδέχεται να απαιτηθούν για τις διακοπές ή το ταξίδι τους. Οι Πελάτες θα πρέπει να ενημερώνουν πλήρως και αναλυτικά τις εν λόγω αρχές σχετικά με τις χώρες που θα επισκεφθούν ούτως ώστε αυτές να ελέγξουν εάν οι Πελάτες θα χρειαστούν θεώρηση εισόδου ή εάν θα πρέπει να συμμορφωθούν με ορισμένες υγειονομικές διατυπώσεις.

16.2 Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία θα είναι υπεύθυνη με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων εξόδων, αποζημιώσεων κλπ. που τυχόν υποστεί ο Πελάτης ως αποτελεσμά της άρνησης επιβίβασης ή και αποβίβασης από τις αρμόδιες αρχές λόγω αποτυχίας του Πελάτη να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις της ρήτρας 16.1. Εάν η Εταιρεία και/ή ο Μεταφορέας πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο σε σύνδεση με τα ως άνω ο Πελάτης θα πρέπει να τους αποκαταστήσει με το ανάλογο ποσό.


17. ΠΑΡΑΠΟΝΑ/ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9.2 πιο πάνω, τα παράπονα/ οι καταγγελίες θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στην Εταιρεία και να αποστέλλονται στην οδό Λεωφόρο Λεμεσού 11, 2112, Λευκωσία, Κύπρος.


18. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

18.1 Οποιαδήποτε νομική πράξη, αγωγή ή διαδικασίες κατά της Εταιρείας ή των υπαλλήλων της (εξαιρουμένης οποιασδήποτε πράξης βάσει της Σύμβασης των Αθηνών που μπορεί να ασκηθεί σε οποιοδήποτε από τα δικαστήρια που αναφέρονται στο άρθρο 17 της Σύμβασης των Αθηνών), εκτός αν άλλως ρητώς και γραπτώς συμφωνήσει η Εταιρεία, θα πρέπει να ασκηθούν στα δικαστήρια της Λευκωσίας, Κύπρος.

18.2 Με εξαίρεση το θάνατο και τις σωματικές βλάβες, κάθε αξίωση πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε η απαίτηση και οποιαδήποτε νομική πράξη (που δεν υπόκειται στη Σύμβαση των Αθηνών) πρέπει να ξεκινήσει εντός ενός έτους από την ημερομηνία αυτή, σε περίπτωση αποτυχίας η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη.


19. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ


19.1 ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ

Όλες οι κρουαζιέρες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα προστατεύονται βάσει του σχεδίου για την προστασία του καταναλωτή. Στην απίθανη περίπτωση αφερεγγυότητας της Εταιρείας, κατάλληλα μέτρα θα ληφθούν για να επιστραφούν τα λεφτά που κατέβαλε ο Πελάτης.


19.2 ΠΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι πτήσεις υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις μεταφοράς του αερομεταφορέα. Οι χρόνοι πτήσεων και οι διαδρομές των αερομεταφορέων που εμφανίζονται ηλεκτρονικά κατά την πραγματοποίηση των Κρατήσεων Πελατών και / ή στη συνέχεια αναλυτικά στο Τιμολόγιο Επιβεβαίωσης Πελατών παρέχονται στην Εταιρεία από τους προμηθευτές τους και ως εκ τούτου δεν είναι οι τελικοί, αλλά λειτουργούν μόνο ως ένδειξη και υπόκεινται σε τροποποίηση και τελική επιβεβαίωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα η ταυτότητα του αερομεταφορέα, οι χρόνοι πτήσης και / ή οι διαδρομές, αλλά ο Πελάτης θα ειδοποιηθεί όταν η Εταιρεία λάβει τις πληροφορίες αυτές.

Ο Πελάτης θα λάβει επιβεβαίωση για τον/τους αερομεταφορέα/εις, τα χρονοδιαγράμματα πτήσης και τις διαδρομές με τα ταξιδιωτικά έγγραφα του, τα οποία θα του αποσταλούν περίπου 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση. Ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα εισιτήρια κατά την παραλαβή, ώστε να διασφαλίσει ότι ο Πελάτης έχει τους σωστούς χρόνους πτήσεων και λεπτομέρειες του μεταφορέα. Εάν οι χρόνοι πτήσης αλλάξουν μετά την αποστολή των εισιτηρίων, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη όσο το δυνατόν συντομότερα Οποιαδήποτε αλλαγή στην ταυτότητα του Μεταφορέα (ων) και / ή των χρονοδιαγραμμάτων των πτήσεων δεν παρέχει δικαίωμα στον Πελάτη να ακυρώσει ή να αλλάξει άλλες ρυθμίσεις. Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει την άφιξη όλων των μελών της Ομάδας Κρατήσεων του Πελάτη στον αερολιμένα εγκαίρως για να περάσει διά του ελέγχου και επιβιβαστεί στις σχετικές πτήσεις. Το τέλος του Επιβάτη Αέρος είναι πληρωτέο από όλους τους επιβάτες που αναχωρούν από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή κάθε θέσης. Για να πληρούνται το status του νηπίου, το παιδί πρέπει να είναι κάτω των δύο χρόνων την ημέρα της πτήσης επιστροφής. Σημειώστε ότι υπάρχει ένας «κοινοτικός κατάλογος» (διαθέσιμος για επιθεώρηση στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_en.htm) ο οποίος αναφέρει λεπτομερώς τους αερομεταφορείς που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η Εταιρεία δεν είναι ο Αερομεταφορέας ή αερομεταφορέας που εκτελεί πτήσεις για τους σκοπούς των περί Πολιτικής Αεροπορίας (Απαγόρευση Εισόδου, Αποζημίωση και Βοήθεια) Κανονισμών 2005 (“Κανονισμοί 2005”). Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του 2005, ο αερομεταφορέας και / ή ο εκτελών αερομεταφορέας έχει την υποχρέωση να αποζημιώνει τους επιβάτες και όλες οι αξιώσεις σχετικά με την ακύρωση, την καθυστέρηση ή την άρνηση επιβίβασης για οποιαδήποτε πτήση πρέπει να γίνουν στον σχετικό αερομεταφορέα.

Πολλές από τις πτήσεις και τις διακοπές που περιλαμβάνουν πτήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται οικονομικώς από το ασφαλιστήριο σχέδιο της Εταιρείας για την οικονομική προστασία. Αλλά τέτοια οικονομική προστασία δεν έχει εφαρμογή σε όλες τις υπηρεσίες διακοπών και ταξιδίου που αναρτώνται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία θα επιβεβαιώσει για το ποια προστασία ενδεχομένως να ισχύει για την κράτηση των Πελατών.


20. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

20. Προκειμένου να διεκπεραιωθεί η κράτηση των Πελατών και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Ταξιδιωτικών Διακανονισμών και η Εταιρεία να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις της για την εκτέλεση της σύμβασης διακοπών με τους Πελάτες, η Εταιρεία απαιτεί από τον Πελάτη να παρέχει προσωπικά δεδομένα σχετικά με όλα τα άτομα που ταξιδεύουν στην κράτηση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών (υποκείμενα των δεδομένων). Η Εταιρεία συλλέγει αυτά τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων [αυτό μπορεί να βρεθεί στο www.celestyal.com] κατά τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 που εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018.

20.2 Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, όπως όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας, στοιχεία τράπεζας ή πιστωτικής κάρτας, βιομετρικά δεδομένα για τον μοναδικό εντοπισμό των Πελατών, δεδομένα σχετικά με την υγεία για λόγους παρακολούθησης και προειδοποίησης, την πρόληψη ή τον έλεγχο μεταδοτικών ασθενειών και άλλων σοβαρών απειλών για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ειδικών αναγκών / διαιτητικών απαιτήσεων, όνομα και στοιχεία επικοινωνίας ενός προσώπου που πρέπει να έρθει σε επαφή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

20.3 Σύμφωνα με τις πολιτικές της, η Εταιρεία αναζητεί μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις (π.χ. μεταναστευτικά και κυβερνητικά αιτήματα) ή να εκτελέσει με ασφάλεια τα συμβόλαια με τους Πελάτες, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με ιατρικά θέματα, κάθε αναπηρία που μπορεί να σχετίζεται με την παροχή των κατάλληλων εγκαταστάσεων και / ή βοήθειας ή την αξιολόγηση του κατά πόσον οι διακοπές ή οποιαδήποτε παροχή υπηρεσίας και οτιδήποτε στοιχειοθετεί τις διακοπές είναι ασφαλές και κατάλληλο. Τα προσωπικά δεδομένα που οι Πελάτες παρέχουν στην Εταιρεία μπορούν να αποθηκεύονται, να χρησιμοποιούνται, να αποκαλύπτονται μέσω μετάδοσης ή να διατίθενται άλλως σε άλλους προμηθευτές ή τρίτους προκειμένου να επιτρέπεται στην Εταιρεία να εκτελεί τα διάφορα μέρη της σύμβασής της με τους Πελάτες. Η Εταιρεία θα επεξεργάζεται μόνο τα δεδομένα εκείνα των Πελατών που είναι σχετικά και απαραίτητα και όπου η Εταιρεία θα πρέπει να διαβιβάσει τις πληροφορίες στους σχετικούς προμηθευτές των ταξιδιωτικών διευκολύνσεων για τους Πελάτες, όπως αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, εταιρείες μεταφορών που καλύπτουν διάφορα τμήματα των διακοπών των Πελατών με την Εταιρεία. Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών μπορεί να απαιτούνται και να παρέχονται σε εταιρείες ελέγχου ασφάλειας ή πίστωσης, δημόσιες αρχές όπως τελωνεία / μετανάστευσης ή κατά το νόμο.

20.4 Η Εταιρεία θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη διασφάλιση της ύπαρξης κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας οποιασδήποτε εταιρείας ή προσώπου που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών για λογαριασμό της Εταιρείας. Επιπλέον, όταν οι διακοπές των πελατών είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι έλεγχοι σχετικά με την προστασία δεδομένων στον προορισμό Πελατών μπορεί να μην είναι τόσο ισχυροί όσο οι νομικές απαιτήσεις στην ΕΕ. Ωστόσο, η Εταιρεία θα μεταβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα Πελατών μόνο σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό μόνο εάν η τρίτη χώρα ή ο διεθνής οργανισμός που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών έχει παράσχει τις κατάλληλες διασφαλίσεις και υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα των Πελατών και τα ένδικα μέσα σε σχέση με τα δεδομένα του / της είναι διαθέσιμα.

20.5 Η Εταιρεία δεν θα μεταβιβάσει κανένα από τα προσωπικά / ευαίσθητα δεδομένα του Πελάτη σε κανένα πρόσωπο που δεν είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε μέρος των διακανονισμών ταξιδιών των Πελατών και το αίτημα για προσωπικά / ευαίσθητα δεδομένα δεν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης Πελατών με Εταιρία. Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη στο αρχειοθετημένο σύστημα για διάστημα έως 7 ετών από την τελευταία χρήση τέτοιων προσωπικών δεδομένων για να μπορεί η Εταιρεία να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις σχετικά με τις κρατήσεις και για τον πρόσθετο σκοπό της υπεράσπισης οποιασδήποτε νομικής προσφυγής έναντι της Εταιρείας σε σχέση με τη σύμβαση Πελατών με την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα διατηρεί μόνο τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ή απαιτείται από το νόμο.

20.6 Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που κατέχει η Εταιρεία σύμφωνα με τις πολιτικές της Εταιρείας και να ζητήσει από την Εταιρεία να διορθώσει οποιαδήποτε ανακριβή προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον Πελάτη ή να διαγράψει ευαίσθητα δεδομένα υπό την επιφύλαξη της πολιτικής και οποιασδήποτε νομικής βάσης επί της οποίας η Εταιρεία μπορεί να αντιταχθεί.
Οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που κατέχει η Εταιρεία για τους ίδιους επικοινωνώντας με την Celestyal Cruises Centre Limited γραπτώς στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 11, 2112 Λευκωσία, Κύπρος.

20.7 Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που διατηρούμε για τον Πελάτη είναι ενημερωμένες και ακριβείς. Σε αντίθετη περίπτωση, θα παραβείτε τους Όρους.


21. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Κώδικας ντυσίματος στις τραπεζαρίες: Επειδή οι περισσότεροι από τους πελάτες προτιμούν να ντύνονται καλά για το δείπνο, καλό είναι για τις κυρίες να φορούν φόρεμα ή μακριά παντελόνα, και μακρύ παντελόνι με πουκάμισο ή σακάκι για τους άνδρες. Παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση σορτς.
 • Οι προαιρετικές εκδρομές, οι δαπάνες προσωπικής φύσης, τα σνακ, τα ιατρικά έξοδα, οι λιμενικές επιβαρύνσεις και άλλες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της κρουαζιέρας.
 • Τα φιλοδωρήματα χρεώνονται απευθείας στον λογαριασμό Πελάτη. Διανέμονται εξίσου μεταξύ των μελών του πληρώματος και αφορούν τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους διαχειριστές καμπίνας του πελάτη, το προσωπικό της τραπεζαρίας και το προσωπικό του ξενοδοχείου. Ως εκ τούτου, συνιστούμε ο Πελάτης να μην προσφέρει οποιαδήποτε φιλοδωρήματα/δώρα προσωπικώς στα άτομα.
 • Για την άνεση όλων των επισκεπτών μας, οι πίπες ή / και τα πούρα δεν πρέπει να καπνίζονται σε καμπίνες, να αχρηστεύουν τους χώρους άνεσης και κοινόχρηστους χώρους στο πλοίο, εκτός από ανοικτά καταστρώματα. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένες περιοχές των δημόσιων χώρων. Οι τραπεζαρίες έχουν χαρακτηριστεί ως για μη καπνιστές.
 • Το νόμισμα επί του πλοίου είναι το ευρώ. Παρέχεται υπηρεσία συναλλάγματος στο γραφείο του Λογιστή του πλοίου.
 • Οποιαδήποτε παράπονα και / ή αξιώσεις πρέπει να αναφέρονται στην υποδοχή επί του σκάφους και το αντίστοιχο έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τους πελάτες πριν από την αποβίβαση.
 • Η μεταφορά των επιβατών, των αποσκευών και οι συνέπειες υπόκεινται σε όλους τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης Μεταφοράς (δηλαδή του Εισιτηρίου Επιβατών) που εκδίδεται από τον Μεταφορέα και είναι διαθέσιμος για επιθεώρηση μαζί με το κείμενο της Σύμβασης των Αθηνών. Ο Πελάτης με την αποδοχή και/ή τη χρήση και / ή ταξιδεύοντας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Μεταφοράς, αποδέχεται όλους τους όρους που καθορίζονται εκεί, ανεξάρτητα από το εάν το Εισιτήριο Πελατών έχει παραδοθεί σε αυτόν ή σε τρίτο.
 • Απωλεσθέντα που έχουν βρεθεί
 • Οποιοδήποτε αντικείμενο αφεθεί από επιβάτη στο σκάφος θα κρατηθεί προς φύλαξη από τον Μεταφορέα για περίοδο 6 μηνών μετά την πάροδο της οποίας η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να το δωρίσει σε αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό οργανισμό.


Όλα τα άτομα που κλείνουν Κρουαζιέρα με την Εταιρεία θα πρέπει να έχουν γνώση περί της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Επιβάτη, η οποία είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα.


22. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ- Παρακαλείστε να ανατρέξετε στους “Όρους Χρήσης”


23 Πολιτική Απορρήτου- Παρακαλείστε να ανατρέξετε στην “Πολιτική Απορρήτου”


24. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Εάν οποιαδήποτε στιγμή μία ή περισσότερες από τις διατάξεις του παρόντος είναι ή καθίστανται άκυρες, παράνομες ή μη εκτελεστές κατά οποιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με το δίκαιο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, η διάταξη αυτή θα είναι αναποτελεσματική, στο μέτρο του δυνατού, χωρίς να επηρεάζεται ή να επιδρά στην εγκυρότητα, και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος σε αυτή ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία και σε τέτοια διάταξη σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία.


25. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

Τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιερόπλοιων είναι αφοσιωμένα στην άνεση και τη φροντίδα όλων των Επιβατών σε ωκεανικές κρουαζιέρες σε όλο τον κόσμο. Για να εκπληρώσουμε αυτή τη δέσμευση, τα μέλη μας συμφώνησαν να υιοθετήσουν το ακόλουθο σύνολο δικαιωμάτων των επιβατών:

 • Το δικαίωμα να αποβιβαστεί ένα πλοίο ελλιμενισμού εφόσον δεν μπορεί να παρασχεθούν επαρκώς οι βασικές παροχές όπως τρόφιμα, νερό, εγκαταστάσεις αναψυχής και πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, υπό την επιφύλαξη ότι άλλως κρίνει ο Πλοίαρχος για την ασφάλεια και την προστασία των επιβατών και των απαιτήσεων του λιμένα περί τελωνείων και μετανάστευσης.
 • Το δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων για ένα ταξίδι που ακυρώνεται λόγω μηχανικών βλαβών ή μερικής επιστροφής για ταξίδια που λήγουν νωρίτερα λόγω αυτών των βλαβών.
 • Το δικαίωμα να είναι διαθέσιμη σε πλοία που ταξιδεύουν εκτός των ποταμών ή των παράκτιων υδάτων εικοσιτετράωρη επαγγελματική ιατρική παροχή εκτάκτου ανάγκης, προσαρμοσμένης στην εκάστοτε ανάγκη έως ότου διατεθεί η ιατρική περίθαλψη στην ξηρά.
 • Το δικαίωμα έγκαιρης παροχής νέων πληροφοριών που αφορούν σε τυχόν προσαρμογές στο δρομολόγιο του πλοίου σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή έκτακτης ανάγκης, καθώς και έγκαιρη ενημέρωση της κατάστασης των προσπαθειών αντιμετώπισης μηχανικών βλαβών.
 • Το δικαίωμα σε πλήρωμα πλοίου που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης.
 • Το δικαίωμα σε μια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση βλάβης της κύριας γεννήτριας.
 • Το δικαίωμα μεταφοράς στο προγραμματισμένο λιμάνι αποβίβασης του πλοίου ή στην πατρίδα του επιβάτη σε περίπτωση διακοπής της κρουαζιέρας λόγω πρόκλησης μηχανικών βλαβών. *
 • Το δικαίωμα στέγασης εάν απαιτείται αποβίβαση και διανυκτέρευση σε μη προγραμματισμένο λιμένα όταν τερματιστεί η κρουαζιέρα νωρίς λόγω μηχανικών βλαβών.
 • Το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε ιστοσελίδα της γραμμής κρουαζιέρας μια τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερωτήσεις ή πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή των εργασιών του πλοίου. **
 • Το δικαίωμα να δημοσιεύεται στην ισοτσελίδα κάθε γραμμής αυτό το νομοσχέδιο δικαιωμάτων των επιβατών της Κρουαζιέρας.

* Στη διακριτική ευχέρεια του Μεταφορέα
** Όπου διαθέσιμο και εφικτό για όλες τις χώρες σε περιοχή με πρόσβαση στον δικτυακό τόπο.